Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA   Nr XII/72/2007

 

RADY   MIEJSKIEJ   W   KOŃSKICH

z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/351/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Końskie

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,poz. 327)  oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542) uchwala się, co następuje:


 

§1

 

W załączniku do uchwały Nr XXXVII/351/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Końskie wprowadza się następujące zmiany:

 

W Rozdziale III po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

 

„4.  Wstępną  wysokość  dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych  wylicza się na podstawie kosztu 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły, który został ustalony w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Końskie w roku poprzedzającym dany rok budżetowy.

5. Ostateczną wysokość przypadającej na 1 ucznia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych  wylicza się po otrzymaniu od Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji, która zawiera dane kalkulacyjne przyjęte do obliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Końskie na dany rok budżetowy.”

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

 

§3

      

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Marian Gąszcz


 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania dotacji i zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji należy do kompetencji organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

W uchwale Nr XXXVII/351/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Końskie wprowadza się zmiany, które precyzują tryb przyznawania dotacji.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/09 11:56:07
Redaktor: Administrator