Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr XII/73/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

zmieniającą uchwałę Nr XXXI/306/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Końskich

 

            Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14 poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI /306/2006 Rady Miejskiej  w   Końskich   z   dnia   31 stycznia 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych  radnych  Rady Miejskiej w Końskich  § 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

 

„Upoważnia się radnego Ernesta Kruka - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich do dokonania czynności, o których mowa w §2
w stosunku do Przewodniczącego Rady Rady”.

 

§ 2. Traci moc obowiązującą uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/306/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Końskich.      

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Końskich oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Marian Gąszcz

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

 

Zmiana brzmienia § 3 uchwały Nr XXXI /306/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Końskich jest spowodowana zmianą na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady – radny Marian Gąszcz został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/09 12:02:31
Redaktor: Administrator