Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/148/2004

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH


z dnia 29 czerwca 2004r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie obejmującego działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 3130/7, 3130/1, 3132/1, 3128/2, 3128/4, 3128/5, 3128/6, 3128/7, 3128/8, 3132/7, 3131/2, 3131/3, 3131/4, 3132/14 i część działki 3129/2 położone w Końskich w rejonie ulic: Partyzantów i Południowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055) oraz art. 14 ust. 1,2,4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 41) na wniosek Rady Miejskiej w Końskich uchwala, co następuje:§ 1


Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie obejmującego działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 3130/7, 3130/1, 3132/1, 3128/2, 3128/4, 3128/5, 3128/6, 3128/7, 3128/8, 3132/7, 3131/2, 3131/3, 3131/4, 3132/14 i część działki 3129/2 położone w Końskich w rejonie ulic: Partyzantów i Południowej.§ 2


Granice terenu objętego planem określono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 3


Celem sporządzenia planu jest:

  1. sprecyzowanie ram prawnych dla lokalizacji na obszarze objętym opracowaniem funkcji przewidzianych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie,

  2. określenie zasad zainwestowania na obszarze objętym planem w sposób umożliwiający zachowanie ładu przestrzennego,

  3. określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

  4. określenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków


§ 4


Zakres ustaleń miejscowego planu obejmować będzie:

  1. określenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego,

  2. określenie sposobu obsługi komunikacyjnej,

  3. określenie zasad obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej,

  4. określenie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy w obszarze istniejącej zabudowy oraz zagospodarowania terenu w zakresie ochrony obiektów zabytkowych z przedpolem widokowym.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 6


Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

 

 U Z A S A D N I E N I E


Teren objęty niniejszą uchwałą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Partyzantów i Południowej w przyjętym uchwałą Nr XIV/179/2000 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 czerwca 2000r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie, określa ten teren jako „obszar chronionego przedpola widokowego, błonia miejskie”.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) ustalenie przeznaczenia terenów w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i zabudowy określa się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwanym dalej „planem miejscowym”.

W związku ze złożonym w dniu 23 stycznia 2004r. przez firmę Phoenix Development Polska Sp.zo.o. w Warszawie ul. Kacza 8 lokal D wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowę pawilonu handlowego branży spożywczej na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3130/7 znajdującej się na ww. terenie i dla ochrony wartości kulturowych zespołu pałacowego Małachowskich i terenów do niego przyległych z inicjatywy Rady Miejskiej w Końskich zasadnym jest podjęcie uchwały o opracowaniu planu miejscowego dla tego obszaru, uwzględniając w całości założenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Końskie.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:48
Redaktor: Administrator