Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr XVI/149/2004

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 czerwca 2004 rw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie”.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c, art.40 ust.1, art.51 ust.1, art.58 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591): zmiany: Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz..1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055 Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:


§ 1. Rada Miejska w Końskich zaciąga pożyczkę do kwoty 112 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ”.


§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego do podpisania umowy cywilno-prawnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zaciągnięcie pożyczki.


§ 3. Pożyczka zostanie spłacona z wpływów z podatków od nieruchomości.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Grzegorz Wąsik

 

 

U Z A S A D N I E N I EW latach 2000 – 2003 dokonano przebudowy kotłowni węglowych na opalane olejem opałowym w budynkach Szkół Podstawowych w Kazanowie Nowym, Modliszewicach i Nieświniu oraz gazem ziemnym w budynku Szkoły Podstawowej w Pomykowie. Z dotychczasowych okresów eksploatacji wynika, że koszty utrzymania przebudowanych kotłowni zmniejszyły się o około 30% w stosunku do kosztów eksploatacji przed przebudową. Wobec powyższego oraz w związku z bardzo złym stanem technicznym kotłowni węglowej w szkole w Dziebałtowie koniecznym staje się podjęcie decyzji o modernizacji tej kotłowni na kotłownię opalaną olejem opałowym.

W związku z brakiem środków finansowych w budżecie gminy podjęto inicjatywę pozyskania środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Złożony w miesiącu styczniu wniosek wstępny został przez WFOŚ i GW w Kielcach zaopiniowany pozytywnie. W miesiącach luty/marzec została za kwotę 6 710,00 zł wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakłada ona zamontowanie kotła o mocy 225 kW. W m-cu kwietniu uzyskano ze Starostwa Powiatowego decyzję o pozwoleniu na budowę. Według kosztorysu ofertowego przebudowa kotłowni wyniesie 188 977,71 zł. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dofinansowania budowy obiektów z zakresu ochrony powietrza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jest skłonny udzielić pożyczki do kwoty 112 500,00 zł (do 500,00 zł za 1 kW mocy zainstalowanego kotła) Jednym z warunków otrzymania pożyczki jest powzięcie przez Radę Miejską powyższej uchwały.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:49
Redaktor: Administrator