Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/150/2004

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 czerwca 2004 r


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części ulic Polna i Hubala w Końskich

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c, art.40 ust.1, art.51 ust.1, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591): zmiany: Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz..1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055 Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:


§ 1. Rada Miejska w Końskich zaciąga pożyczkę do kwoty 657 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części ulic Polna i Hubala w Końskich”.


§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego do podpisania umowy cywilno-prawnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zaciągnięcie pożyczki.


§ 3. Pożyczka zostanie spłacona z wpływów z podatków od nieruchomości.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 Grzegorz Wąsik

U Z A S A D N I E N I E


 

Ulica Polna na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. Hubala jako jedna z nielicznych ulic w Końskich nie posiada sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W 2003 r za kwotę 7 325 ,00 zł. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej w części ulic Polna i Hubala w Końskich z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej. Całkowity koszt zadania tj. kanalizacji sanitarnej i wodociągu według kosztorysu ofertowego wynosi 1 232 292 ,61 zł. W związku z brakiem pełnego pokrycia kosztów budowy wodociągu i kanalizacji podjęto starania pozyskania środków finansowych na realizację kanalizacji sanitarnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek Fundusz jest skłonny dofinansować przedmiotowe przedsięwzięcie i udzielić gminie pożyczki w wysokości do kwoty 657 000,00 zł.

Jednym z warunków otrzymania pożyczki jest powzięcie przez Radę Miejską powyższej uchwały.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:49
Redaktor: Administrator