Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr XVI/ 153 /2004

RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH

z dnia 29 czerwca 2004 r.


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i ust.2, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 21 ust. 1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733; z 2002 r. Nr 168, poz.1383, Nr 113, poz.984; z 2003 r. Nr 113, poz.1069) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:


Rozdział I

Przepisy ogólne


§1.1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej miasta i gminy Końskie i ustala kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

2. Mieszkaniowy zasób gminy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Końskie.


Rozdział II


Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego


§2. 1. Wysokość dochodu miesięcznego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu nie może przekraczać w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie lokalu:


1. przeznaczonego na wynajem na czas nieoznaczony
       
a. 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
       
b. 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

2. socjalnego
       
a. 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
       
b. 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

2. Przez dochód miesięczny rozumieć należy dochód przeliczony na jednego członka rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734).

 

Rozdział III

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

 

§3. Po spełnieniu kryterium dochodowego, do wynajęcia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy uprawnione są osoby (rodziny) zamieszkujące:


 1. w budynkach wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny,

 2. w lokalach nadmiernie zagęszczonych, w których powierzchnia mieszkalna (powierzchnia pokoi) nie zapewnia 5 m2 na każdą zamieszkującą osobę,

 3. na podstawie decyzji o przydziale lokalu w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (szczególny tryb najmu),

 4. w lokalach niedostosowanych do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

 

Rozdział IV

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

 

§4.1.Tryb wyboru najemców lokalu przeznaczonego na wynajem na czas nieoznaczony następuje w oparciu o niżej wymienione kryteria:

 1. okres oczekiwania - za rok oczekiwania 1 pkt

 2. zły stan techniczny budynku (lokalu) stwarzający zagrożenie życia i mienia lokatorów potwierdzony decyzją P.I.N.B. lub oceną stanu techn. sporządzoną przez uprawnioną osobę 10 pkt

 1. zagęszczenie poniżej normy tj. 5 m2 /os. 2 pkt

 1. wnioskodawca lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności :

           - całkowita niezdolność do pracy i samoegzystencji 7 pkt.

           - całkowita niezdolność do pracy 3 pkt.

           - częściowa niezdolność do pracy 1 pkt.

 1. przewlekła choroby wnioskodawcy lub członka rodziny 2 pkt.

 2. zamieszkujący w budynku stanowiącym własność osoby fizycznej na podstawie decyzji o przydziale lokalu (szczególny tryb najmu) 2 pkt.

 1. za każde dziecko do 18 lat życia 2 pkt.

 2. wspólna kuchnia dla wielu rodzin w zajmowanym lokalu 1 pkt.

2. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego przysługiwać będzie wnioskodawcom według kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Przy równej ilości punktów pierwszeństwo przysługiwać będzie wnioskodawcom według następującej kolejności:

 1. zamieszkiwanie w lokalach o złym stanie technicznym stwarzającym zagrożenie życia i mienia lokatorów,

 2. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 3. przewlekła choroba wnioskodawcy lub członka jego rodziny,

 4. zamieszkujący w budynku stanowiącym własność osoby fizycznej na podstawie decyzji o przydziale lokalu

 1. zagęszczenie poniżej normy.

3. Zasad określonych w ust. 1 i 2 nie stosuje się wobec osób:

 1. uprawnionych do uzyskania lokalu zamiennego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

 2. bez tytułu prawnego do lokalu po śmierci głównego najemcy.


4.1. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych interesem Gminy związanym z jej rozwojem, Burmistrz może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych z osobami ze względu na charakter wykonywanej pracy lub pełnioną funkcję oraz w zamian za lokale wykupywane pod inwestycje gminne.

 1. Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej do wiadomości informacje o osobach wymienionych w ust.4.1.

 2. Umowa najmu z osobami, o których mowa w ust. 4.1. zawierana jest na czas trwania ich stosunku pracy lub pełnienia funkcji.


5. Do najmu lokalu socjalnego może być zakwalifikowana osoba, która nie ma tytułu prawnego do innego lokalu, znalazła się w niedostatku i jej dochód nie pozwala na ubieganie się o wynajem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony a w szczególności:

 1. utraciła mieszkanie w wyniku katastrofy budowlanej lub klęski żywiołowej,

 2. bezdomna,

 3. opuściła dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności,

 4. utraciła tytuł prawny w związku z wypowiedzeniem umowy najmu lokalu dotychczas zajmowanego,

 5. została wymeldowana z pobytu stałego decyzją administracyjną,

 6. opuszcza zakład karny,

 7. nabyła prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego.

6.Tryb wyboru najemców lokali socjalnych następuje w oparciu o nstp. kryteria punktowe:

 1. osoby wymienione w ust.5 pkt.1, 3, 10 pkt.

 2. za każdy rok oczekiwania 1 pkt

 3. wnioskodawca lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

           - całkowita niezdolność do pracy i samoegzystencji 7 pkt.
           - całkowita niezdolność do pracy 3 pkt.
           - częściowa niezdolność do pracy 1 pkt.

 1. przewlekła choroba w rodzinie 2 pkt.

 1. Bezdomność:
  - osoby samotne 1 pkt.
  - osoby z dziećmi 3 pkt.

 2. za każde dziecko do 18 lat życia 2 pkt.


7.1. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom według kolejności wynikającej z sumy punktów. W przypadku równej ilości punktów, pierwszeństwo przysługiwać będzie wnioskodawcom według następującej kolejności:

 1. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 2. bezdomne,

 1. prawo do lokalu socjalnego wynika z orzeczenia sądowego.


 1. Osoby zakwalifikowane do wynajmu lokalu socjalnego umieszczone zostają na wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 4

 2. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.


Rozdział V

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach


§ 5 1. Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego.

2. Jeżeli przedmiotem zamiany jest dom jednorodzinny, lokal stanowiący odrębną nieruchomość lub lokal zajmowany na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dokonywanie zamiany wymaga przeniesienia prawa do lokalu lub domu w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

3. Zamiana lokali wymaga zezwolenia dysponentów lokali na jej dokonanie.

4. Wyrażenie zgody na zamianę lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy na inny lokal jest uwarunkowane uregulowaniem przez najemców wszystkich zobowiązań wynikających z umowy najmu.

5. Najemca lokalu mieszkalnego wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy może ubiegać się o jego zamianę na inny lokal pozostający w tym zasobie jeżeli przekaże do dyspozycji gminy:

 1. mieszkanie o powierzchni równorzędnej lub większej od lokalu dostarczonego przez gminę,

 2. mieszkanie o lepszym standardzie, droższe w eksploatacji,

 3. mieszkanie na wyższych kondygnacjach zajmowane przez osobę lub członka rodziny, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności związanej ze schorzeniami narządów ruchu,

 4. lokal zakwalifikowany jako lokal socjalny.

6. Burmistrz Miasta i Gminy może proponować zamianę lokalu mieszkalnego najemcy, bądź byłemu najemcy zalegającemu z opłatami mieszkaniowymi przed wszczęciem sądowego postępowania o eksmisję, wskazując innego najemcę, który wyrówna zaległości w opłatach mieszkaniowych.

Dokonanie tego typu zamiany następuje po uprzednim uregulowaniu długu.

7. Zezwolenie na dokonanie zamiany lokalu nie wymaga opinii komisji, o której mowa w § 6 ust.5.


Rozdział VI

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej


§ 6 1. Osoba ubiegająca się o zwarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest zobowiązana do złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego, który powinien zawierać:

 • wykaz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania,

 • udokumentowane źródło utrzymania,

 • dotychczasowe warunki zamieszkiwania,

 • wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,

 • uzasadnienie wniosku,

Wnioskodawca składa oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 ze zmianami).

2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu według zasad określonych w niniejszej uchwale.

3. Właściwym Wydziałem do prowadzenia postępowań w sprawach mieszkaniowych jest Wydział Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Końskich (Wydział UKO).

4. Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków oraz ilości uzyskanych punktów wynikających z kryteriów punktowych, sporządza się projekt wykazu osób, z którymi w pierwszej kolejności zawarte zostaną umowy najmu lokalu mieszkalnego.

5. Projekt wykazu osób, o którym mowa w ust. 4 zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej w Końskich.

6. Projekt wykazu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

7. Od projektu wykazu osoby zainteresowane mogą wnosić odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia.

Po rozpatrzeniu odwołań Burmistrz Miasta i Gminy w drodze zarządzenia ustala ostateczny wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.

8.Realizacja listy polega na złożeniu wnioskodawcy propozycji wynajmu lokalu. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przez osoby umieszczone na liście wskazanych kolejno dwóch propozycji, Burmistrz Miasta i Gminy może skreślić te osoby z listy.

9. Umowy najmu lokali zawiera administrator zasobów mieszkaniowych gminy na podst. pisemnego skierowania wystawionego przez Wydział UKO.

 

Rozdział VII

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy§7. 1. Osoby pozostające w lokalu opuszczonym przez najemcę ( małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą) mogą ubiegać się o najem tego lokalu składając stosowny wniosek wg postanowień uchwały.

 1. Do czasu zawarcia umowy najmu obowiązuje opłata za korzystanie z lokalu ustalona na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w §4 ust.3 pkt.1, za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

 2. Ustalenie zawarte w ust.1 dotyczy również osób, które nie wstąpiły w najem lokalu po śmierci najemcy.

 3. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu ustalając czynsz najmu w wysokości 3 % wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust.4.

 4. Osoby wymienione w ust.1 powinny spełniać dodatkowe warunki:

 1. wnioskodawca nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (domu) położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości,

 2. wnioskodawca zamieszkiwał w lokalu opuszczonym przez najemcę przez co najmniej 5 ostatnich lat,

 3. brak jest zaległości czynszowych.

Rozdział VIII

Mieszkania w budynkach szkół, przedszkoli, gminnych jednostek służby zdrowia§ 8.1. Mieszkania znajdujące się w budynkach szkół, przedszkoli gminnych jednostek służby zdrowia mogą być wynajmowane pracownikom zatrudnionym w tych placówkach. Uprawnienia te zachowują emeryci, renciści na podst. przepisów szczególnych.

 1. Umowy najmu mieszkań zawiera się na czas trwania stosunku pracy.

 2. W przypadku ustania umowy najmu z powodu śmierci najemcy, osobom wymienionym w art. 691 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo lokalu zamiennego.

Rozdział VIII

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 9. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 należące do zasobów gminy oddawane będą w najem za zapłatą czynszu wolnego ustalonego w drodze przetargu.


Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 10. 1. Burmistrz Miasta i Gminy raz w roku przedstawia właściwej komisji Rady Miejskiej w Końskich wykaz zrealizowanych wniosków o najem lokalu, które nie były opiniowane przez tę komisję.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/320/2001 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Grzegorz Wąsik
UZASADNIENIE


W dotychczas obowiązującej uchwale Nr XXIII/320/2001 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozdziale dotyczącym kryterium dochodowym nie określona została maksymalna granica osiąganego dochodu, upoważniająca do ubiegania się o wynajem lokalu. Ze względu na to, że ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) w art. 4 ust. 2 wskazuje, iż gmina zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, wskazane jest ustalenie takiego progu, aby wyeliminować rodziny ubiegające się o najem lokalu komunalnego, które osiągają wysokie dochody.

W niniejszej uchwale ustalone zostały szczegółowe kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego. W tym celu zastosowane zostało dodatkowe kryterium punktowe, którego nie było w dotychczasowej uchwale.

Ponadto bardziej szczegółowo określony został tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków mieszkaniowych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:46
Redaktor: Administrator