Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

U C H W A Ł A Nr XVI/154/2004

R A D Y M I E J S K E J w K o ń s k i c h

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, położonych na terenie wsi Jeżów
i Sworzyce.Na podstawie art.18 ust 2. pkt.9 a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku 142 poz. 1591; 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717,Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 102 poz.1055/ oraz art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw( tekst jednolity Dz. U. Nr 57 z 2001 roku poz. 603
z późniejszymi zmianami ) - R a d a M i e j s k a w Końskich uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Końskie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie nieruchomości , położonych na terenie wsi : Jeżów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr działki 885 o powierzchni 0.03 ha pod drogę dojazdową; Sworzyce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr dz. 165 o powierzchni 0.11 ha , z przeznaczeniem pod boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, poszerzenie istniejącej drogi.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Grzegorz WąsikU z a s a d n i e n i e


 

do uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie działek, położonych na terenie wsi Jeżów i Sworzyce.


Działka nr 885 położona na terenie wsi Jeżów stanowi drogę dojazdową do kilku posesji, jest jedynym dojazdem, z którego korzysta od pokoleń wielu mieszkańców wsi Jeżów. W operacie ewidencji gruntów wsi Jeżów figuruje jako droga nie zaliczona do żadnej kategorii drogi publicznej, jest drogą gminną, którą faktycznie jako zadanie statutowe utrzymuje – zarządza Gmina Końskie.

Rada Sołecka - Sołectwo Sworzyce złożyła wniosek o wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie o przejęcie na zasoby Gminy Końskie na cele publiczne wsi działki nr 165, położonej na terenie wsi Sworzyce. Przedmiotowa nieruchomość będzie wykorzystana przez mieszkańców wsi Sworzyce na urządzenie placu zabaw dla dzieci, boiska sportowego oraz na poszerzenie istniejącej drogi.

W stosunku do w/w działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:49
Redaktor: Administrator