Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 UCHWAŁA Nr XVI / 155 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 29 czerwca 2004 r.w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, Nr 12 poz.136, Nr 86 poz.958; z 2001r. Nr 125 poz. 1371, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz.554, Nr 74 poz.676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz.984, Nr 216 poz.1826; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 721, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124) oraz art. 18 ust.2 pkt 15; art. 42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806,z 2003r. Dz U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), Rada Miejska w Końskich uchwala , co następuje:§ 1


Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy Końskie za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym,

 2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 ÷ 3


§ 2


 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł.

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00 zł.

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.

 1. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

 2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

 3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.


§ 3


 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł.

2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł.

 1. 3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.

 2. 4)przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt. 1, 2 i 3

 1. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.


§ 4


 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł.

- w terenie zabudowanym - 0,50 zł.

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł.

 2. pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty)

- 0,50 zł/1m2/dobę

 1. pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe -2,00 zł/1m2/dobę

 1. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty

w wysokości:

1) za 1m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.

2) za każdy następny (nawet niepełny) dodatkowo - 2,00 zł.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 6


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Grzegorz Wąsik


 UzasadnienieUstawa z dnia 24 listopada 2003r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw opublikowana w Dz. U Nr 200 poz. 1953 w art. 40 wprowadza zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

W/w ustawa mówi: ,,Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym, że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6 nie mogą przekraczać 10zł., za 1 dzień zajmowanego pasa drogowego, a stawka opłaty o której mowa w ust. 5 nie może przekraczać 200 zł.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:50
Redaktor: Administrator