Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/165/2004

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 26 października 2004 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 p.1806; z 2003r Nr 80 p.717, nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 p.391, Nr 65 p.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264. Nr 123 poz. 1291) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (z 2000 r Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001r Nr 46 poz. 499, z 2002 r Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984; z 2003r Nr 65 poz. 595; z 2004 r nr 96 poz. 959) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2004 rok:


  1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne:


- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - 25 000 zł

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - 25 000 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę - 25 000 zł


  1. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne:


- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - 25 000 zł

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - 25 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 zł

§ 4260 – Zakup energii - 23 000 zł


z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.


3. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne:

- w dziale 010 – Rolnictwi i łowiectwo - 578 012zł

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi - 578 012zł

§ 6292 – Środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

o kwotę - 578 012 zł


4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne:

- w dziale 010 – Rolnictwi i łowiectwo - 578 012zł

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi - 578 012zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę - 578 012 zł
5. Dokonuje się przeniesień między działami zgodnie z załącznikiem Nr 1.


6. Zwiększa się plan przychodów i wydatków środka specjalnego:

- w dziale 801Oświata i wychowanie

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

o kwotę - 2 000 zł


- rozdziale 80110 – Gimnazja

o kwotę - 4 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.


7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 i 4a uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego” i „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne”.

W związku z tym załączniki Nr 4 i 4a do uchwały budżetowej na 2004 rok po zmianach obrazują załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.


8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 do uchwały Nr XVI/130/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 roku „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu dla innych podmiotów w 2004 roku”

Zmniejsza się dotację dla:

- klubu sportowego „OLIMP” 926/92605

o kwotę - 5 000 zł


Zwiększa się dotację dla:

- Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej MKS Końskie 926/92605

o kwotę - 5 000 zł

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921/92109

o kwotę - 15 000 zł

- Biblioteki 921/92116

o kwotę - 15 000 zł

W związku z tym zał. nr 8 do uchwały nr XIV/130/2004 rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004 r po zmianach obrazuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Grzegorz Wąsik


 

 

Załącznik Nr 1 do

uchwały Nr XVIII/165/2004

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 26 października. 2004


Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejsza

się

Zwiększa

się

1

600Transport i łączność

38 500

8 50060016


Drogi publiczne gminne

38 500

8 500


4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 800

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ul. Kielecka)

35 700

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ul. Leśna)

-

2 800
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (chodnik ul. Wojska Polskiego)


5 700

2

700Gospodarka mieszkaniowa

30 000

30 00070005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000

30 000


4300

Zakup usług pozostałych

-

30 000
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000

-

3

710Działalność usługowa

80 000

-71004


Plany zagospodarowania przestrzennego

80 000

-

4300

Zakup usług pozostałych

80 000

-

4

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

30 00092109


Domy i ośrodki kultury, świetlice

-

15 000


2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

-

15 00092116


Biblioteki

-

15 000
2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

-

15 000

5

926Kultura fizyczna i sport

-

80 00092695


Pozostała działalność

-

80 000


2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

-

80 000

Ogółem:

148 500

148 500

 

 


UZASADNIENIE

Powyższe zmiany w budżecie wynikają:

- Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych (hala sportowa) w kwocie 25 000 zł., które przeznacza się na zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej i wody.

- Ponieważ gmina nie otrzyma w 2004 roku dofinansowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmniejsza się plan dochodów i wydatków tej inwestycji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 578 012zł (budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i przyłączami)

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Kieleckiej, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, i sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie zachodzi potrzeba w 2004 roku wydatkowania tych środków a zwiększa się plan wydatków na usługi związane z wyceną gruntów, dotacje dla instytucji kultury (MDK-15 000zł na utrzymanie orkiestry , Biblioteka – 15 000zł – uzupełnienie wkładu do zorganizowania Gminnego Centrum Informacji), dotację na funkcjonowanie Pływalni Miejskiej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/04 13:52:34
Redaktor: Administrator