Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

U C H W A Ł A Nr XVIII/166/2004


R A D Y M I E J S K I E J w K O Ń S K I C H


z dnia 26 października 2004 r.w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sielpia Wielka, gmina Końskie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 116 p. 1203 - Rada Miejska uchwala
co następuje:


§ 1. Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów nr 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8 we wsi Sielpia Wielka, gmina Końskie nadaje się nazwę – Spacerowa.§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Wojewody Świętokrzyskiego.


                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej


                                                                                  Grzegorz Wąsik

 

 


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sielpia Wielka, gmina Końskie.

 

Podjęcie Uchwały uzasadnione jest tym, że ul. Spacerowa, funkcjonowała dotychczas w wykazie ulic w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym natomiast nie była prawnie usankcjonowana jej nazwa.


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/04 11:27:33
Redaktor: Administrator