Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII / 168 / 2004


Rady Miejskiej w Końskich


z dnia 26 października 2004 rw sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach sieci gazowej wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja istniejącej części ulicy Spokojnej oraz budowa jej przedłużenia dla połączenia z ul. Krakowską i Strażacką w Końskich wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telefonicznej, sieci wodociągowej, gazowej, linii kablowych elektroenergetycznych i oświetlenia terenu” zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr BP.AC.7351-78/03 z dnia 25.08.2003 r.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 08.03.1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 r Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) - Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach sieci gazowej wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja istniejącej części ulicy Spokojnej oraz budowa jej przedłużenia dla połączenia z ul. Krakowską i Strażacką w Końskich wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telefonicznej, sieci wodociągowej, gazowej, linii kablowych elektroenergetycznych i oświetlenia terenu” zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr BP.AC.7351-78/03 z dnia 25.08.2003 r.


§ 2. Całkowita wartość majątku podlegająca nieodpłatnemu przekazaniu w formie darowizny na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach wynosi 8 730,46 zł.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Grzegorz Wąsik

 

 


UZASADNIENIE


Sieć gazowa o następującym zakresie:

  • rurociągi niskiego i średniego ciśnienia Ø 40 mm długości 39,5 m; Ø 50 mm długości 22,0 m, Ø 25 mm długości 5,5 m

  • rury ochronne:

ul. Krakowska - Ø 40 mm stalowe długości 28,5 m

ul. Miła ( „łącznik”) - Ø 50 mm PE długości 22 m

- Ø 25 mm PE długości 5,5 m (przyłącze)

- Ø 40 mm stalowe długości 11,0 m

- Ø 20 mm stalowe długości 3,0 m ( przyłącze )

  • zespoły zaporowo – upustowe – 2 kpl.

została wybudowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja istniejącej części ulicy Spokojnej oraz budowa jej przedłużenia dla połączenia z ul. Krakowską i Strażacką w Końskich wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telefonicznej, sieci wodociągowej, gazowej, linii kablowych elektroenergetycznych i oświetlenia terenu” zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr BP.AC.7351-78/03 z dnia 25.08.2003 r.

Gmina Końskie nie dysponuje odpowiednimi służbami technicznymi uprawnionymi do eksploatacji tego typu sieci gazowych i stąd zasadnym jest przekazanie nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 przedmiotowej sieci gazowej.


Całkowita wartość majątku podlegająca nieodpłatnemu przekazaniu w formie darowizny określa się kwotą: 8 730,46 zł.
 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/04 11:45:19
Redaktor: Administrator