Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/169/2004


Rady Miejskiej w Końskich


z dnia 26 października 2004 rw sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Kielce kanalizacji telefonicznej wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja istniejącej części ulicy Spokojnej oraz budowa jej przedłużenia dla połączenia z ul. Krakowską i Strażacką w Końskich wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telefonicznej, sieci wodociągowej, gazowej, linii kablowych elektroenergetycznych i oświetlenia terenu” zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr BP.AC.7351-78/03 z dnia 25.08.2003 r .
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 08.03.1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 r Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) - Rada Miejska uchwala co następuje:§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Kielce kanalizacji telefonicznej wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja istniejącej części ulicy Spokojnej oraz budowa jej przedłużenia dla połączenia z ul. Krakowską i Strażacką w Końskich wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telefonicznej, sieci wodociągowej, gazowej, linii kablowych elektroenergetycznych i oświetlenia terenu” zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr BP.AC.7351-78/03 z dnia 25.08.2003 r.


§ 2. Całkowita wartość majątku podlegająca nieodpłatnemu przekazaniu w formie darowizny na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Kielce wynosi 79 210,76 zł.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Grzegorz Wąsik
UZASADNIENIEKanalizacja telefoniczna o następującym zakresie:

  • kanalizacja 1-otw – 0,420 km/otw

  • kable teletechniczne – 45,60 km/par.

została wybudowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja istniejącej części ulicy Spokojnej oraz budowa jej przedłużenia dla połączenia z ul. Krakowską i Strażacką w Końskich wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telefonicznej, sieci wodociągowej, gazowej, linii kablowych elektroenergetycznych i oświetlenia terenu” zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr BP.AC.7351-78/03 z dnia 25.08.2003 r.

Gmina Końskie nie dysponuje odpowiednimi służbami technicznymi uprawnionymi do eksploatacji tego typu kanalizacji telefonicznej i stąd zasadnym jest przekazanie nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Kielce ul. Piekoszowska 27A przedmiotowej kanalizacji telefonicznej.


Całkowita wartość majątku podlegająca nieodpłatnemu przekazaniu w formie darowizny określa się kwotą: 79 210,76 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/04 12:08:59
Redaktor: Administrator