Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/170/2004


Rady Miejskiej w Końskich


z dnia 26 października 2004 r


w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 w miejscowości Nowe Brody.


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 08.03.1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 r Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami ) - Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 w miejscowości Nowe Brody odc. od km 90+650 do km 92+450 wybudowanego zgodnie z pozwoleniem na budowę znak:RR.II.7111D-82/02 z dnia 08.10.2002 r.


§ 2. Całkowita wartość majątku podlegająca nieodpłatnemu przekazaniu w formie darowizny na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 wynosi 210 861,83 zł.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   Grzegorz Wąsik

 

 

UZASADNIENIEW związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak PN.I-0911/47/04 z dnia 29.03.2004 r Rada Miejska w Końskich uzupełnia przepisy stanowiące podstawę prawną uchwały o art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r ( Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami ) oraz zakwestionowane w rozstrzygnięciu nadzorczym brzmienie § 1 uchwały nr XIII/128/2004 z dnia 20 lutego 2004 r.


Budowa chodnika w miejscowości Nowe Brody realizowana była wspólnie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 zgodnie z umową nr 6/120/77/E/2002 z dnia 10.10.2002 r.

Właścicielem drogi wojewódzkiej Nr 728 jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, stąd zasadnym staje się przekazanie w formie darowizny na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wybudowanego chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 w miejscowości Nowe Brody odc. od km 90+650 do km 92+450 .


Całkowita wartość majątku podlegająca nieodpłatnemu przekazaniu w formie darowizny określa się kwotą: 210 861,83 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/04 12:15:31
Redaktor: Administrator