Miasto i Gmina Końskie

szukaj >


 

UCHWAŁA Nr XVIII/171/2004

RADY MIEJSKIEJ w Końskich

z dnia 26 października 2004 r.


w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Końskie.


Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371; z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 89 poz. 804, Nr 199 poz. 1671; z 2003r. Nr 137 poz. 1302, Nr 149 poz. 1452, Nr 200 poz. 1953, Nr 211 poz. 2050; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 97 poz. 962), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się liczbę przeznaczonych do wydania na rok 2005 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Końskie w ilości 5 szt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku.                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    Grzegorz Wąsik


 

UZASADNIENIE


Przepisy art. 6 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym stanowią, że rada gminy określa na dany rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa wyżej oznacza zachowanie dotychczasowej liczby licencji.

Do końca 2002 roku zostało wydanych 28 zezwoleń na prowadzenie zarobkowego przewozu osób.

W wyniku zmiany przepisów w zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wiele osób dotychczas wykonujących przewóz taksówką nie spełniało określonych ustawą warunków do otrzymania licencji.

Dotychczas wydano 13 licencji, w tym: 12 licencji w roku 2003, 1 licencja w roku 2004 (limit licencji na 2004r. wynosił 15).

Mając na uwadze fakt, iż obecna liczba wydanych licencji jest znacznie niższa niż w latach ubiegłych, proponuje się, aby ustalić liczbę pięciu licencji przeznaczonych do wydania w 2005 roku.

Nie podjęcie przez Radę Miejską uchwały oznaczać będzie, że w roku 2005 nie będzie możliwe wydanie żadnej nowej licencji.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym wystąpiono o opinię w powyższej sprawie do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który w dniu 29 września 2004r. zaopiniował projekt uchwały pozytywnie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/04 12:23:28
Redaktor: Administrator