Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XVIII / 172 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 26 października 2004 rokuw sprawie zmiany uchwały NR VII/68/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia ogólnych zasad inicjowania i trybu realizacji inwestycji wykonywanych przy dobrowolnym udziale mieszkańców gminy.Na podstawie art.6,7 ust.1 pkt 3 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591),(Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale z dnia 30 czerwca 2003 roku Rady Miejskiej w Końskich NR VII/68/2003 w sprawie określenia ogólnych zasad inicjowania i trybu realizacji inwestycji wykonywanych przy dobrowolnym udziale mieszkańców gminy wprowadza się następujące zmiany:

(1) w § 1 po słowach inwestycje z dodaje się wyraz „dobrowolnym”.

(2) w § 2 po słowach na wnoszeniu dodaje się wyraz „dobrowolnych”.

(3) w § 4 pkt a i b przed słowami udział mieszkańców dodaje się wyraz

„dobrowolny”.

(4) w § 6 po słowach kanalizacyjnego dodaje się wyrazy „lub

wodociągowego”.

(5) w § 7 po słowach kanalizacyjnego dodaje się wyrazy „lub

wodociągowego”.

(6) w § 10 po słowie wartość dodaje się wyraz „dobrowolnych”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          Grzegorz Wąsik

U Z A S A D N I E N I E


W stosunku do obowiązującej dotychczas uchwały NR VII/68/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia ogólnych zasad inicjowania i trybu realizacji inwestycji wykonywanych przy dobrowolnym udziale mieszkańców gminy w § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, i § 7 dodaje się nowe wyrazy pokazane czcionką pogrubioną. W związku z tym paragrafy te otrzymają brzmienie:

§ 1. W miarę możliwości finansowych budżetu gminy, będą realizowane inwestycje z dobrowolnym finansowym udziałem mieszkańców gminy w pierwszej kolejności, pod warunkiem wyrażenia woli realizacji danego przedsięwzięcia przez 50 % mieszkańców.

§ 2. Udział mieszkańców polegać będzie na wnoszeniu dobrowolnych sum pieniężnych na konto gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

§ 3. Zainteresowani mieszkańcy realizują swój udział w budowie w oparciu o umowę zawartą z Burmistrzem Miasta i Gminy.

§ 4. Minimalny procentowy udział środków finansowych dla wspólnych inwestycji realizowanych przy udziale budżetu miasta i gminy oraz mieszkańców wynosi:

a/. sieć wodociągowa: udział z budżetu - 60 %; dobrowolny udział mieszkańców – 40 %

b/. sieć kanalizacji sanitarnej: udział z budżetu - 85 %; dobrowolny udział mieszkańców – 15 %

c/. inne inwestycje: udział z budżetu - do 50 %;

§ 6. W przypadku, gdy inwestorem przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego jest Mieszkaniec, to ponosi on koszty budowy w wysokości 100 % .

§ 7. W przypadku, gdy inwestorem przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego jest Gmina, finansowy udział mieszkańca w kosztach budowy wynosi 50 %.

§ 10. Wartość dobrowolnych świadczeń wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w gotówce zaliczana będzie na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Zmniejszenie dobrowolnego finansowego udziału mieszkańców o 50 % w kosztach budowy przyłącza wodociągowego będzie elementem motywującym mieszkańca do udziału w budowie i terminowego wywiązania się z umownych zobowiązań finansowych wobec gminy oraz pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci konkretnej ilości podłączonych do sieci domów.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/08 12:04:13
Redaktor: Administrator