Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII /176/2004

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 26 października 2004r.


w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w obszarze Gminy Końskie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz.600; z 1995 r. Nr 141, poz.692; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 121, poz.770; z 1998r. Nr 106 poz.668; z 2000 r. Nr 117, poz. 1228; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz.2055; z 2003 r. Nr 188, poz.1840; z 2004 r. Nr 123, poz.1291) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na włączenie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” terenów zabudowanych położonych w Końskich w rejonie ulic – Ceramicznej, Mechanicznej i Odlewniczej składających się z działek o łącznej powierzchni 4,6955 ha oznaczonych numerami:

  • 957/47 o powierzchni 0,5000 ha

  • 957/58 o powierzchni 0,7944 ha

  • 957/59 o powierzchni 0,3258 ha

  • 957/60 o powierzchni 0,7624 ha

  • 957/61 o powierzchni 0,0275 ha

  • 957/62 o powierzchni 0,9262 ha

  • 957/63 o powierzchni 0,1346 ha

  • 957/65 o powierzchni 1,0209 ha

  • 957/67 o powierzchni 0,2037 ha


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 3


Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.


                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          Grzegorz Wąsik

Uzasadnienie


Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” ustanowiona została na terenie miasta Końskie SSE ,,Starachowice” podstrefa Końskie. O wyrażenie zgody na włączenie dodatkowo w obszar strefy gruntów wymienionych w uchwale zwróciły się: Ceramika Końskie Spółka z o.o. oraz Ceramika Nowa Gala S.A., argumentując zamiarem inwestowania. Teren ten bezpośrednio graniczy z obszarem strefy, stanowi grunty byłych Zakładów Metalurgicznych ,,Zamtal” w Końskich.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskie przewiduje ten teren pod rozwój funkcji przemysłowych i produkcyjno-usługowych.

Ponadto studium wskazuje jako jedno z działań w dążeniu do rozwoju miasta utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej wykorzystującej istniejące zainwestowanie przemysłowe i kadrę zawodową.

Art. 4 ust 2 Ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych stanowi, że zgodę na włączenie w obszar specjalnej strefy ekonomicznej wyraża właściwa rada gminy ze względu na położenie strefy.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na włączenie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej wnioskowanego terenu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/08 12:34:34
Redaktor: Administrator