Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Uchwała Nr XVIII/139/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2008 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, N 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 86, art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości   75.821.603 zł,

z tego:

a)        dochody bieżące                 64.841.133 zł

b)        dochody majątkowe                 10.980.470 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.    Wydatki budżetu gminy w wysokości  81.911.603 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące                 57.427.103 zł

w tym:

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             25.954.483 zł

-        dotacje  5.799.000 zł

-        wydatki na obsługę długu           70.000 zł

-        wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji                                    0 zł

b) wydatki majątkowe                 24.484.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).

3.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 10 750 000 zł,

 

a)      wydatki majątkowe            10 750 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.

§ 3

 

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 090 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych kredytów w kwocie                                                                - 3 000 000 zł,

2)        pożyczek w kwocie                                                                                        - 3 090 000 zł,

2.      Przychody budżetu w wysokości 7 090 000 zł, rozchody w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości                                                                - 300.000 zł                                          

§ 5

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

  § 7

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa w łącznej kwocie: 155 280 zł, w tym:

  1. w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w wysokości                                                                                - 154 280 zł;

  1. w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350 -  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w wysokości                                                                                - 1 000 zł.

§ 8

 

1.      Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1)    zakładów budżetowych: przychody – 21.478.662 zł, wydatki – 21.368.372 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

 

1.      Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi
w Końskich:

1)      z tytułu dopłaty do funkcjonowania obiektów sportowych            - 650 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                 - 1 239 000 zł,

2)   działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości             - 3 550 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3.      Dotacje celowe na łączną kwotę – 360 000 zł, zgodnie załącznikiem nr12.

§ 10

 

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody             - 255 000 zł,

2)      wydatki             - 270 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                      - w kwocie 500 000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą
z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych          - w kwocie 0 zł

2)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu          - w kwocie 6 090 000zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą
z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych   - w kwocie 0 zł

 

3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów - w kwocie 1 000 000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą
z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych          - w kwocie 0 zł

§ 12

 

Upoważnia się Burmistrza do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                                                                500 000 zł,

2)        zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

 

3)        dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

 

4)        dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu,

 

 

5)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009),

 

6)        przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem zwiększenia planowanych wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych,

7)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

               Marian Gąszcz

 


 

Pliki do pobrania:
       2008xviii139_zalaczniki.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/03/05 10:04:34
Redaktor: Administrator