Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR  XX/158/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia   29  kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art.3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j. s. t. (Dz. U. z  2003 r.: Nr 203 poz. 1966, z 2005 r.: Nr  249 poz. 2104, z 2006 r.: Nr 141, poz. 1011, Nr 225 poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, z 2007 r.: Nr 191, poz. 1370) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska uchwala co następuje:  

 

 

            § 1. W budżecie miasta i gminy na 2008 rok:

 

 

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Zmniejsza się

o kwotę zł

Zwiększa się

o kwotę zł

1.

400

 

 

Wytwarzanie

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

194 227

 

40001

 

Dostarczanie ciepła

194 227

 

 

2370

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

194 227

 

2.

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

18 700

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

18 700

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

18 700

3.

758

 

 

Różne rozliczenia

 

180 152

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

 

56 664

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

56 664

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

120 000

0920

Pozostałe odsetki

 

120 000

75831

 

Część równoważąca subwencji  ogólnej dla gmin

 

3 488

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

3 488

 

 

 

 

Ogółem

194 227

198 852

 

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

 

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

Nazwa

Zmniejsza się

o kwotę zł

Zwiększa się

o kwotę zł

1.

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

194 227

 

40001

 

Dostarczanie ciepła

194 227

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

194 227

 

2.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

 

140 000

75495

 

Pozostała działalność

 

140 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

140 000

3.

801

 

 

Oświata i wychowanie

7 650

7 650

80101

 

Szkoły podstawowe

7 650

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 500

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

990

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

160

 

80104

 

Przedszkola

 

7 650

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6 500

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

990

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

160

4.

851

 

 

Ochrona zdrowia

242 399

242 399

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

242 399

242 399

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

23 675

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

200 680

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

18 044

4300

Zakup usług pozostałych

242 399

 

5.

852

 

 

Pomoc społeczna

74 504

113 356

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

70 504

 

3110

Świadczenia społeczne

70 504

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

4 000

99 803

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

61 274

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 3 331

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

    529

4140

Wpłaty na PFRON

3 000

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

22 800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

  1 140

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

  6 729

85295

 

Pozostała działalność

 

13 553

3110

Świadczenia społeczne

 

5 553

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

8 000

6.

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

20 000

92601

 

Obiekty sportowe

 

20 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

20 000

 

 

 

 

Ogółem

518 780

523 405

 

 

  

            § 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych

 

      1. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

 

- Zwiększa się plan przychodów

o kwotę                                                775 000,00 zł

 

- Zwiększa się plan wydatków

o kwotę                                                775 000,00 zł

 

            Powyższe zmiany są konsekwencją zwiększenia wpływów z usług, odsetek oraz  różnych dochodów.

 

 

      W związku z powyższym załączniki Nr  3a, 9 i 12 do uchwały budżetowej Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                          Marian Gąszcz

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XX/158/2008
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zmniejszenia wpływów z tytułu nadwyżki przez Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich  w dziale 400 rozdziale 40001;

- zwiększenia wpływów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych w dziale 756, rozdziale 75621;

- zwiększenia wpływów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w dziale 758, rozdziale 75807;

- zwiększenia wpływów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w dziale 758, rozdziale 75831;

- zwiększenia planowanych odsetek od środków pieniężnych w dziale 758, rozdziale 75814.

 

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Ø      zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez ZEC w Końskich – w dziale 400, rozdziale 40001

Zmniejszenie to jest wynikiem zmniejszenia wpływów z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego;  

Ø      zwiększenia wydatków na w dziale 754, rozdziale 75495 na dwa zadania inwestycyjne roczne:

- monitoring wizyjny na terenie Sielpi;

- modernizacja budynku wykorzystywanego w sezonie letnim jako posterunek letni Straży Miejskiej i Policji;

Ø      przeniesień w planie wydatków- w dziale 801 w związku z zakończeniem z dniem 19 kwietnia 2008 r. projektu Logopedius realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach w zakresie prowadzenia przedszkoli, w celu zapewnienia środków na prowadzenie przedszkoli w Modliszewicach i Stadnickiej Woli do 30 czerwca 2008 r.;

Ø      przeniesień w planie wydatków w dziale 851, które wynikają
z konieczność utworzenia nowych paragrafów wydatkowych, dotyczących klasyfikowania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z regulacja płac od 1 stycznia 2008 r. oraz zmniejszenia wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych;

Ø      zwiększenia wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych - w dziale 852, rozdziale 85219;

Ø      przeniesień w planie wydatków w dziale 852 związanych z koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z regulacja płac od 1 stycznia 2008 r., zapewnienia środków na zatrudnienie 2 psychologów w ramach umowy zlecenia w Klubie Integracji Społecznej oraz radcy prawnego w ramach umowy o dzieło oraz zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne w rozdziale85215 – Dodatki mieszkaniowe;

Ø      zwiększenia wydatków na pomoc społeczną z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie- użytecznych w dziale 852, rozdziale 85295;

Ø      zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji na realizację zadania „ORLIK 2012” – w dziale 926, rozdziale 92601

                       

Ad. 2  Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych:

           

            - Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/05/12 09:33:48
Redaktor: Administrator