Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA  Nr XX/162/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 kwietnia 2008r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej w km 45+870”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142,  poz. 1591 Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

         

 § 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 900 000,00 zł  z Wojewódzkiego   Funduszu  Ochrony   Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach na  realizację  zadania  inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej w km 45+870”.

 

            § 2. Upoważnia  się  Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego  do podpisania  umowy cywilno-prawnej z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej w Kielcach na zaciągnięcie pożyczki.

 

           §  3.  Pożyczka zostanie spłacona z wpływów z podatków  od nieruchomości.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                        

                                                                                       

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Marian Gąszcz  

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

              Jaz stały pn. „Jaz – awaria” został wybudowany i oddany do użytku w 1986 roku dla zabezpieczenia stateczności jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym w Sielpi. Powyższe obiekty i urządzenia hydrotechniczne są ściśle związane ze zbiornikiem wodnym „Sielpia”, a w szczególności z istniejącym jazem w zaporze czołowej, stanowiącej jednocześnie drogę Kielce – Końskie na odcinku zbiornika. Spełniają one dużą rolę w ochronie przeciwpowodziowej terenów wsi Sielpia na powierzchni ok 112 ha oraz Rudy Malenieckiej w obrębie rzeki Czarnej Koneckiej na odcinku od jazu piętrzącego w dół rzeki powodując spłaszczenie fali powodziowej w okresach wezbrania wielkich wód. Obecny stan jazu stałego wymaga podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających obiekt przed katastrofą budowlaną. W wyniku planowanej rozbudowy planuje sie uzyskać następujące efekty:

a)    dodatkowy żelbetowy próg zabezpieczający

b)   ubezpieczenie skarp i dna – płytami żelbetowymi, gabionami

c)    ubezpieczenie rzeki poniżej progu

d)   regulacja odcinka rzeki poniżej stopnia wodnego.

              Jaz piętrzacy oraz stopień wodny na rzece Czarnej Koneckiej są ściśle związane ze zbiornikiem wodnym w Sielpi, który odgrywa ważna rolę w ochronie przeciwpowodziowej tego odcinka rzeki. Stopień wodny na rzece Czarnej Koneckiej stanowi dla jazu piętrzącego zabezpieczenie przed filtracją wody ze zbiornika w rejonie jazu i pod dolną trzecia płytą denną niecki wypadowej oraz powstrzymuje występowanie zjawiska sufozji w narożach obu dolnych skrzydeł murów oporowych i w rejonie lewego dolnego przyczółka jazu. Rozbudowa istniejącego stopnia wodnego wzmocni starą część budowli i pozwoli na wytrącenie prędkości wody w rzece Czarnej Koneckiej za przedmiotową budowlą hydrotechniczną, co w dużej mierze ochroni przed erozją kotyto rzeki i tereny położone w jej sąsiedztwie.

            Stopień uszkodzenia jazu stałego oraz techniczna możliwość przeprowadzenia jego zabezpieczenia i odbudowy, wymagać będzie poniesienia przez Gminę Końskie dużych nakładów finansowych.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jest skłonny udzielić pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej w km 45+870” do kwoty 1 018 213,00 zł jako brakujące środki do całkowitego zamknięcia finansowania inwestycji.

            Jednym z warunków otrzymania pożyczki jest powzięcie przez Radę Miejską powyższej uchwały.

  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/05/12 11:27:01
Redaktor: Administrator