Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA   Nr  XX /163/2008

RADY   MIEJSKIEJ   W   KOŃSKICH

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 59 ust. 1, 2  i 3 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572; Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkołę Podstawową w Kornicy z siedzibą w Baryczy.

 

§ 2.1. Miejscowości należące do obwodu likwidowanej szkoły tj. Barycz, Dyszów, Kornica dołącza się do obwodu  Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.

       2. Określa się nowy obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

       3. Tracą moc załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/44/99 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 marca 1999 r. oraz załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/140/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 r., określające granice obwodów Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.  

 

§ 3. Uczniowie zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy kontynuują naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich.

 

§ 4. Dokumentacja zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy zostaje przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie, z wyłączeniem dokumentacji nauczania, która zostaje przekazana Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

§ 5. Mienie ruchome, znajdujące się na stanie likwidowanej szkoły, zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 6. Mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanej szkoły i działka stanowi własność Skarbu Państwa.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§  8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2008 r.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

     Marian Gąszcz

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W roku szkolnym 2007/2008 do Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy nie uczęszcza żaden uczeń. Do klasy pierwszej nie zgłoszono żadnego dziecka, a pozostali uczniowie z klas starszych zostali zapisani przez rodziców do Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Kornicy uczniowie będą kontynuowali naukę w lepszych warunkach lokalowych gdzie będą mogli korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej, pływalni oraz pracowni komputerowych.

Gmina Końskie zapewniła uczniom z miejscowości Kornica i Barycz bezpłatny dowóz do Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.

Rodzice uczniów zostali poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu poprzedzającego jej likwidację.

Świętokrzyski Kurator Oświaty postanowieniem Nr 2/08 z dnia 15 stycznia 2008 roku wyraził pozytywną opinię w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy.

W związku z powyższym istnieje konieczność formalnego zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy oraz powiększenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich o dotychczasowy obwód likwidowanej szkoły.

Zmiany w uchwałach Rady Miejskiej w Końskich Nr IV/44/99 z dnia 11 marca 1999r. i Nr XV/140/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. są konsekwencją postanowień § 1. i § 2. niniejszej uchwały.


Załącznik

do Uchwały Nr   XX/163/2008              

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia  29 kwietnia 2008 r.

 

 

 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich; ul. Armii Krajowej 2

 

1.      Miasto Końskie - ulice: Armii Krajowej, Dolna, Kazanowska, Kiepury, Kilińskiego, Kołłątaja, Kpt. Stoińskiego, Kolejowa, Łazienna, Mostowa, Nowowiejska, Niepodległości, Piłsudskiego, Plac Kościuszki, Pocztowa, Północna, Pułaskiego, Spokojna, Spółdzielcza, Starowarszawska, Staszica, Strażacka, Targowa, Traugutta, Warszawska, Warsztatowa, Wjazdowa, Wojska Polskiego, Zielona,
3 Maja.

 

2. Wieś – miejscowości: Barycz, Dyszów, Gracuch, Jeżów, Kornica, 
    Nałęczów, Proćwin.

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

              Marian Gąszcz

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/05/12 11:31:39
Redaktor: Administrator