Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XX/164/2008

RADY MIEJSKIEJ w Końskich

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie nabycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki będącej w użytkowaniu wieczystym Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A. w Końskich.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,   poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459;  z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) - Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej  nr 6249/111 o powierzchni 0,4631 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 27405, położonej w Końskich przy ulicy Lipowej, za kwotę nie wyższą niż 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                        Marian Gąszcz

 

  

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości  rady gminy należy  m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

 

Uchwała Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia  oraz obciążania nieruchomości nie upoważnia Burmistrza do nabywania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, dlatego podjęcie uchwały szczegółowej jest zasadne i celowe.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/05/12 11:38:34
Redaktor: Administrator