Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr  XX/165/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 kwietnia 2008r.

 

w sprawie delegowania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) w związku z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Gmina Końskie przekazuje w drodze umowy delegowania swoje obowiązki i odpowiedzialność wynikające z uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółkę z o.o.

 

 

§ 2. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zawrze z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółką z o.o. umowę określającą zakres obowiązków i odpowiedzialności, wynikających z uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Gmina Końskie będzie przekazywać Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o. środki niezbędne do realizacji zadań wynikających z przedmiotowego planu w formie dokapitalizowania Spółki.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

              Marian Gąszcz

 

UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033). Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich opracował projekt wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 – 2013”, zawierającej główne uwarunkowania i planowane kierunki działań oraz zestawienie kosztów zadań inwestycyjnych. Projekt został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/112/2007 z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwałą Nr XVI/109/2007 z dnia 29 listopada 2007r. Rada Miejska w Końskich zdecydowała o przekształceniu zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich w jednoosobową spółkę Gminy Końskie pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o. Akt założycielski Spółki spisano w formie aktu notarialnego 13 grudnia 2007 r. - Repertorium A nr 9155/2007.

W dniu 04.02.2008 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000298432.

W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia obowiązków Gminy Końskie w zakresie realizacji postanowień przedmiotowego planu na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/05/12 11:43:13
Redaktor: Administrator