Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr XX/166 /2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/322/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1 W uchwale Nr XXXV/322/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 207, poz. 2327 z dnia 14 sierpnia 2006 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

            „4) obowiązek zachowania przynajmniej 30% powierzchni terenu strefy w postaci biologicznie czynnej. W ramach zagospodarowania działki nr 3131/2 dopuszcza się urządzenie boiska sportowego, z możliwością zachowania zieleni wysokiej.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                             Marian Gąszcz

 

  

U Z A S A D N I E N I E

 

            Działka nr ew. 3131/2 wykorzystywana była od lat na cele sportowe, usytuowane było na niej boisko do piłki nożnej.

            Gmina Końskie została zakwalifikowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jako jeden z beneficjentów programu Ministerstwa Sportu „Orlik 2012” w województwie świętokrzyskim. Program zakłada budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem. Koszt całkowity inwestycji współfinansowanej przez Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski i Gminę Końskie opiewa na 1 mln złotych, a procentowy udział w inwestycji wynosi dla partnerów po 33 % wartości kosztorysowej.

Gmina Końskie starając się o udział w tym rządowym programie musiała zapewnić Urząd Marszałkowski o posiadaniu działki o powierzchni 3000 m2 i możliwości sfinansowania udziału własnego. Przeznaczono na ten cel działkę tradycyjnie związaną z działalnością sportową i rekreacyjną w Końskich, a mianowicie teren tzw. „Sokolni”, czyli obszar podarowany przez rodzinę Tarnowskich pod działalność sportowo-rekreacyjną Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”.  Działka ta spełniała wymogi postawione przez Urząd Marszałkowski i ogólne warunki uzyskania dofinansowania do tej inwestycji.

Projekt Ministerstwa Sportu zakłada podarowanie dla Gminy uniwersalnego dla całej Polski projektu i zaadaptowanie go do istniejących warunków. Projekt ten Gmina uzyskała dopiero 18 kwietnia 2008 r. i od tego momentu można było zapoznać się z  jego szczegółami i wymaganiami, między innymi z wymogiem dotyczącym rodzajów nawierzchni boisk, a mianowicie z koniecznością zastosowania sztucznej trawy piłkarskiej oraz nawierzchni poliuretanowej. Dla tego obszaru, na którym planowana jest budowa kompleksu „Orlik 2012” jest opracowany Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniający przeznaczenie go pod działalność sportowo-rekreacyjną. Projektowana zmiana dotyczy jedynie dopuszczalnej nawierzchni, nie zmieniając przeznaczenia działki, wręcz przeciwnie, wzbogacając możliwości realizacji zasadniczego przeznaczenia.

            Nawiązując do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2007 r. sygn. Akt II SA/Kr 1294/2006 należy uznać, że zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego polegająca na nieistotnym jego elemencie jakim jest zmiana udziału powierzchni biologicznie czynnej, nie może w żaden sposób naruszać interesów osób trzecich. Biorąc pod uwagę szczególny wymiar społeczny projektowanego przedsięwzięcia wydaje się całkowicie bezzasadne stosowanie czasochłonnej procedury zmiany planu, co spowodowałoby w konsekwencji wyłączenie Gminy Końskie z możliwości przeprowadzenia projektu i uniemożliwiłoby uzyskanie tak znacznego dofinansowania (do 66% całości kosztów).

           

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/05/12 11:48:22
Redaktor: Administrator