Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

PROTOKÓŁ NR XX/08

z sesji Rady Miejskiej w Końskich

odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

 

 

W XX sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21. Jeden radny nieobecny – usprawiedliwiony.

W sesji wzięły udział 64 osoby zaproszone. Łącznie w obradach uczestniczyły 84 osoby.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki.

Obrady trwały od godziny 1000 do godziny 1440

 

 

Ad. pkt 1

 

     XX sesję Rady Miejskiej w kadencji 2006 – 2010 otworzył radny Marian Gąszcz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.

 

     Stwierdził, że w obradach bierze udział 20 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

Ad. pkt 2

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Rada Miejska protokoły z poprzednich sesji tj. z dnia 25 lutego 2008 r. oraz z dnia 17 kwietnia 2008 r. przyjmuje, ponieważ zgodnie z § 35 ust. 3 Regulaminu Rady nie zostały zgłoszone uwagi do tego protokołu.

 

 

Ad. pkt 3

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że radni otrzymali projekt porządku obrad i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania.

 

Przypominał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym Rada może wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

       Poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach:

1)                     nabycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki będącej w użytkowaniu wieczystym Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A. w Końskich,

2)                     delegowania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie,

3)                     zmiany uchwały Nr XXXV/322/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej.

Projekty tych uchwał zostałyby rozpatrzone w pkt 8 ppkt g) - i) – wyjaśnił.

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w wniosek Burmistrza.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) wniosek przyjęła.

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z przyjętym wnioskiem.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła.

 

 

Porządek obrad

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.

7.    Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu za 2007 r. oraz projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2007 r.

8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2008 r.,

b) powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich na podstawie mianowania,

c) zmian w Statucie Gminy Końskie,

d) bezptrzetargowej sprzedaży lokali użytkowych położonych w Końskich przy ulicy Łaziennej 11 wraz z udziałem we współwłasności gruntu – na rzecz  najemców oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu,

e) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej w km 45+870”,

f) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy,

g) nabycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki będącej w użytkowaniu wieczystym Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A. w Końskich,

h) delegowania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie,

i) zmiany uchwały Nr XXXV/322/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej,

9.    Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Rady Miejskiej.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Informacje i komunikaty.

12.Zakończenie obrad XX sesji.

 

Ad. pkt 4

 

Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Krzysztof Obratański
Przedstawił informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

(Informacja ta została przedłożona na piśmie i stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Uwagi do przedstawionej informacji wnieśli:

 

Radny Ernest Kruk

Odnośnie budowy boiska wielofunkcyjnych na ul. Południowej zapytał czy Gmina jest właścicielem wszystkich gruntów.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Odpowiedział, że działka przeznaczona pod kompleks sportowy jest w całości gminna.

 

Radny Ernest Kruk

Zapytał czy były rozmowy o odkupienie przez Gminę sąsiedniej działki znajdującej się w rękach prywatnych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wskazywana działka jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej została przez Starostwo sprzedana w prywatne ręce. Nie wyklucza w przyszłości prowadzenia rozmów w sprawie odkupienia tej działki. Podrożyłoby to jednak całą inwestycję – dodał.

 

Radny Piotr Słoka

Odnośnie sal gimnastycznych na wsiach czy ich budowa będzie prowadzona tylko ze środków własnych i od jakiej sali zostanie rozpoczęta inwestycja. 14 inwestycji ubiegłorocznych przeniesionych na rok bieżący w ramach środków nie wygasających utknęły na etapie przygotowania dokumentacji, pozwoleń i decyzji. Były to środki nie wygasające w wysokości 5 mln zł, z których na dzień dzisiejszy wykorzystano jedynie 2,5%. Postawił pytanie czy nie ma tu jakiś pomyłek już na etapie planowania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Jeżeli chodzi o sale gimnastyczne to Gmina będzie aplikować o środki zarówno do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jak i do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli zabiegi aplikacyjne nie zakończą się powodzeniem, to trzeba będzie budować sale z własnych środków. Większość inwestycji ubiegłorocznych przeniesionych na rok bieżący w ramach środków nie wygasających, to prace wyniesione poza UMiG, zlecone autorom dokumentacji.
Z chwilą rozstrzygnięcia przetargu niezwykle trudno jest zachować pełna kontrolę, a zwłaszcza odpowiedzialność za wykonywanie przez autorów dokumentacji prac projektowych. To nie od Urzędu zależy w jakim tempie projektanci  dokumentacje wykonają. Natomiast planowanie budżetu polega m.in. na konieczności zabezpieczenia środków na te inwestycje, które są realizowane w oparciu o podpisane umowy.  

 

Radny Marian Gąszcz

Zapytał o wodociąg dla wsi Poraj.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

5 marca br. w drodze przetargu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami do miejscowości: Kolonia, Sworzyce i Poraj. Wykonawcą jest firma Hydrogeotechnika sp. z o.o. Spółka ta wykona to zadanie za kwotę  45 475, 50 zł. Dokumentacja ta jest już po uzgodnieniach i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

         Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości.

 

 

Ad. pkt 5

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący obrad przypominał, że w myśl § 21 i § 22 Regulaminu Rady interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania mogą być składane na piśmie lub ustnie.

 

Treść zgłoszonych interpelacji i zapytań radnych zostaje umieszczona w pkt 10 protokołu wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 

 

Ad. pkt 6

 

Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich Pan Marek Krawczyk

Przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie miasta i gminy.

(Informacja ta stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Uwagi zgłosili:

 

Radny Mariusz Czarnecki

Zapytał czy jest znana statystyka dotycząca bezrobocia w Gminie.

 

 

 

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

Odpowiedział, że dzień 31 grudnia 2007 r. w Gminie Końskie zarejestrowanych było 3 225 osób bezrobotnych, w tym kobiet 1 837. Na koniec marca br. w Gminie Końskie było zarejestrowanych 3 100 osób, w tym kobiet 1 794. Procentowo wskaźnik bezrobocia wynosi ok. 20%.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Pracodawca tworzy nowe miejsce pracy i otrzymuje z tego tytułu dofinansowanie w wysokości 14 tys. zł. Zapytał przez jaki okres w takiej sytuacji pracodawca jest zobligowany do zatrudnienia pracownika.

 

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

Wszystko zależy od rodzaju pracodawcy. Jeśli jest to tzw. mały pracodawca zatrudniający do 50 osób, to musi utrzymywać takie stanowisko przez 2 lata a jeżeli pracodawca jest większy to nawet przez 3 lata. Natomiast bezrobotny, który rozpoczyna własną działalność musi tą działalność prowadzić co najmniej 12 m-cy.   

 

         Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości.

 

 

Ad. pkt 7

 

Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu za 2007 r. oraz projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2007

 

I.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu.

 

Radny Zbigniew Kucharski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu.

(Opinia ta stanowi załącznik niniejszego protokołu)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 1438/2008 z 9.04.2008 r. II Składu Orzekającego zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu.

(Opinia RIO stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 16 glosach za i 4 głosach wstrzymujących się opinię Komisji przyjęła.

 

Przewodniczący obrad zaznaczył, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to stwierdzi, iż Rada Miejska przyjmuje sprawozdanie z realizacji budżetu miasta i gminy Końskie za 2007 r. do wiadomości.

 

Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła w/w sprawozdanie do wiadomości.

 

 

II.

Radny Zbigniew Kucharski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2007 r. dla Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

(Wniosek ten stanowi załącznik niniejszego protokołu)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej.

 

Radna Ewa Swat – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Odczytała opinię RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.

(Opinia RIO stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przypomniał, że zgodnie z art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Radu.

Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2007 r. i wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.

 

 Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 7 głosach za i 13 głosach wstrzymujących się nie wydała rozstrzygnięcia.

 

Ad. pkt 8

Rozpatrzenie projektów uchwał

 

a)

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2008 r. był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. Przed sesją radni otrzymali autopoprawkę do tego projektu uchwały – poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

Uwagi zgłosili:

 

Radny Marcin Latański

Zapytał dlaczego w w/w projekcie uchwały nie znalazły się środki na szczepienia przeciwko minegogokom i pneumokokom. Przekazał Burmistrzowi opinię w sprawie szczepień autorstwa p. Patrzałka.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Stwierdził, że nie zamierza dyskutować z uchwałami Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu, który jako Burmistrz ma realizować. Gmina Końskie wystąpiła do Sanepidu oraz do Ministerstwa Zdrowia do właściwej komórki z prośbą o zaopiniowanie tego programu i sposobu jego realizacji. Obecnie Gmina czeka na uzyskanie odpowiedzi. Oczekuje, że inicjatorzy programu wskażą, które z pozycji budżetowych należy wykreślić i wstawić jako środki na realizację programu szczepień. Obecnie biorąc pod uwagę środki jakimi dysponuje nie widzi możliwości wygospodarowania środków na ten cel. Dodał, że gospodarzem budżetu jest Rada Miejska. 

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 14 glosach za i 5 głosach wstrzymujących się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/158/2008

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

b)

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich na podstawie mianowania był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/159/2008

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   

 

c)

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Końskie był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 glosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/160/2008

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

d)

Projekt uchwały w sprawie bezptrzetargowej sprzedaży lokali użytkowych położonych w Końskich przy ulicy Łaziennej 11 wraz z udziałem we współwłasności gruntu – na rzecz najemców oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/161/2008

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

e)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej w km 45+870” był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/162/2008

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

f)

Projekt uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy  był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/163/2008

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

g)

Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki będącej w użytkowaniu wieczystym Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A. w Końskich nie był opiniowany przez Komisje Rady i radni otrzymali go przed sesją – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Omówił w/w projekt uchwały. Wskazywana działka jest dla KZO zbędna a jest potrzebna Gminie poinformował.    

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/164/2008

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

h)

Projekt uchwały w sprawie delegowania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie nie był opiniowany przez Komisje Rady i radni otrzymali go przed sesją – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Od 1 stycznia br. ZWiK działa w formule spółki prawa handlowego. W ubiegłym roku Rada Miejska przyjęła uchwałę przyjmującą plan rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, który nakreśla tak naprawdę docelowy model, stan infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Końskie. Kiedy ten plan był przyjmowany to odpowiedzialność spoczywała na Gminie. Jednak jednym z celów przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego jest przejęcie przez tą spółkę praw i obowiązków za realizację tego programu. 22% Vat na wszystkie inwestycje związane z wodociągami i instalacjami kanalizacyjnymi to ponad 1/5 wartości inwestycji. W przypadku realizowania inwestycji przez ZWiK zmniejszą się koszty, bo ZWiK może sobie ten Vat odliczyć. Projekt uchwały przewiduje, że plan będzie realizowany nie przez Gminę tylko przez ZWiK oraz zakłada, iż Gmina będzie brała czynny udział w realizacji tego programu poprzez podwyższanie kapitału zakładowego spółki.     

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/165/2008

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

i)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/322/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej nie był opiniowany przez Komisje Rady i radni otrzymali go przed sesją – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Dla tzw. Sokolni obowiązują zapisy planu miejscowego, który powstał w czasie, kiedy nikt nie przewidywał, iż sztuczna nawierzchnia stanie się nie tylko pożądana przez sportowców oraz ludzi korzystających z rekreacji, ale i stanie się powszechnie dostępna. W tym przypadku jest ona warunkiem sięgnięcia po pieniądze z programu „Orlik 2012”. Jeden drobny zapis mówi o zachowaniu 80% powierzchni biologicznie czynnej. Zmiana tego zapisu na 30% umożliwi realizację tego programu.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XX/166/2008

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę po zakończeniu której wznowił obrady.

 

Ad. pkt 9

Rozpatrzenie protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rady Miejskiej

 

Radny Tomasz Milcarz – Przewodniczący Komisji Prawa i Praworządności

Przedstawił protokół Komisji Prawa i Praworządności dotyczący rozpatrzenia pisma p. Marka Czecha.

(W/w protokół stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego protokołu.

 

Rada Miejska w obecności 16 radnych przy 16 głosach za (jednogłośnie) w/w protokół przyjęła.

 

Ad. pkt 10

 

 

Radny Krzysztof Jasiński

1.      Zapytał jakie działania podjął UMiG, Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w zakresie akcji profilaktycznej w związku ze znaczącym spożyciem alkoholu w gminie.

2.      Zapytał jakie kryteria merytoryczne zadecydowały o przyznaniu stypendiów sportowych.

3.      Poinformował, że tablice informacyjne na ul. Piłsudskiego, na Pl. Kościuszki są zniszczone.

4.      Zwrócił się o podjęcie interwencji w sprawie zniszczonych słupów oświetleniowych na osiedlu 3-go Maja.

5.      Poinformował o pochylonym kierunkowskazie drogowym w kierunku na Radomsko i Kielce na ul. Kazanowskiej.

6.      Na ul. Strażackiej występuje utrudniony wjazd z ul. Kazanowskiej – niezbędne są tu znaki ograniczające czas parkowania.

7.      Na ul. Strażackiej studnia jest źle zabezpieczona.

8.      Na ul. Piłsudskiego – Zachodniej brakuje chodnika poprawiającego bezpieczeństwo w kierunku Modliszewic.

9.      E-świętokrzyskie – zapytał jaki jest stan działań na dzień dzisiejszy.

10.  Miasto Końskie jest najbrudniejszym miastem w województwie świętokrzyskim.   

 

Radny Piotr Słoka

 1. Zwrócił się o wyrównanie dróg gminnych bez asfaltu na terenach wiejskich, szczególnie odcinków: Szabelnia – Górny Młyn, ul. Izabelowska, drogę od Izabelowa do drogi Końskie – Wąsosz, drogi na terenie Starego Młyna. 
 2. Zapytał czy istnieje w Gminie plan oczyszczenia i zagospodarowania zbiornika w Starym Młynie. Jeśli tak, to kiedy rozpoczną się prace oczyszczenia tego zbiornika.
 3. Zapytał co z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o utworzenie szlaku pieszo-jezdnego do pizzeri „Oliwi”.
 4. Zapytał na jakim etapie jest wdrażanie nowego systemu śmieciowego po przeprowadzeniu referendum. Zapytał kiedy ewentualnie ruszy nowy system oraz jakie będą ceny.
 5. Zwrócił się do Burmistrza o podjęcie prac związanych z poszerzeniem dojazdu do Domu Kultury w Końskich kosztem trawnika.
 6. Zapytał co dalej z budynkiem kina „Antycznego”.
 7. Zwrócił się do Burmistrza o udzielenie pomocy sołtysom Rogowa i Izabelowa  w wyrównaniu boiska.
 8. W imieniu sołtysa Piły zapytał kiedy wejdzie w życie „Program wymiany starych elementów”?
 9. Zgłosił problem dotyczący ogrodzenia koneckiej targowicy.
 10. Zgłosił wniosek o wykup przez Gminę Końskie gruntu od właścicieli działek (418, 423, 424, 427, 429, 431, 438, 447, 447/1, 451, 453, 455, 457/1, 457/2, 459/2, 461/1 463/2) znajdujących się w obrębie ewidencyjnym wsi Pomyków w celu zalegalizowania drogi już w praktyce istniejąca i używanej przez mieszkańców Gminy Końskie.
 11. Zgłosił wniosek o rozpoczęcie procedury wykupu gruntów od mieszkańców wsi Piła pod istniejącą już w rzeczywistości drogę na odcinku od drogi asfaltowej do „stadniny koni” p. Cieplińskiego.

 

Radny Ernest Kruk

 1. Zapytał co się dzieje w sprawie modernizacji oświetlenia w Gminie Końskie.
 2. Zapytał czy możliwe jest w roku bieżącym utwardzenie drogi między ulicą Akacjową a ulicą Hubala.

 

Radna Ewa Swat

Zwróciła się z prośbą o utwardzenie dróg dojazdowych do garaży znajdujących się na osiedlu Armii Krajowej – okolice ZEC.

 

Radna Krystyna Stolarska

1.      Zapytała kto opróżnia kosze na śmieci umieszczone na przystankach wiejskich.

2.      Zapytał czy w ramach robót interwencyjnych można uporządkować teren będący wspólnotą wsi Stary Sokołów znajdujący się w okolicy przystanku poprzez wycięcie zadrzewień i uregulowanie rowu przydrożnego. 

 

Radny Tomasz Milcarz

1.       Zgłosił problem braku możliwości parkowania na parkingu przed UMiG Końskie. Zapytał jak daleko zaawansowane są prace nad realizacją wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej o utworzenie miejsc parkingowych na terenie ZGM-u. Może to być parking dla pracowników UMiG a obecny byłby dla petentów. Burmistrzowie oraz Straż Miejska mają wyznaczone koperty do parkowania a nie ma takiej koperty na miejsce parkowania dla niepełnosprawnych. Zwrócił się o wyznaczenie i oznaczenie miejsca do parkowania dla niepełnosprawnych.

2.       Zwrócił się o oznaczenie miejsca do parkowania dla niepełnosprawnych w zatoczce po byłym przystanku na ul. Piłsudskiego. Wyznaczenie takiego miejsca jest niezbędne, ponieważ funkcjonuje tam apteka.

3.       Poinformował, że administratorzy marketów Biedronka i Polo (przed którym jest usytuowana apteka) nie wyznaczyli miejsc do parkowania dla niepełnosprawnych. Zwrócił się o interwencję w tej sprawie.

 

Radny Marcin Latański

Zapytał kto kontroluje wydatkowanie środków finansowych przez OSP Modliszewicach, które pochodzą z prowadzenia przez tą jednostkę działalności publicznej.

 

Radny Lucjan Górecki

Zapytał czy istnieje możliwość budowy chodnika we wsi Wąsosz-Nowiny. Jeżeli tak to kiedy?

 

Radny Andrzej Kosierkiewicz

1.        Zapytał kiedy będzie wydane zezwolenie na budowę ul. Kościeliskiej i Folwarcznej oraz konkretny termin realizacji.

2.        Zapytał dlaczego Wydział Inwestycji wydał zgodę na zmniejszenie jezdni z 6 m na 5 m.

3.        Zapytał kiedy zostanie zakończona dokumentacja na kanalizację ul. Działkowej, Ogrodowej i Rzecznej.

4.        Zapytał dlaczego nie została ujęta w budżecie na 2008 r. budowa kanalizacji w miejscowości Koczwara, Pomyków, Piła, Górny Młyn skoro zezwolenie na budowę zostało wydane na początku roku 2007.

 

Radny Mariusz Czarnecki

Zapytał czy PGK jako jedno z przedsiębiorstw formalnie działających na terenie Gminy Końskie mogłaby rozprowadzać wśród mieszkańców gminy bezpłatne worki w celu zwiększenia segregacji odpadów.

 

Radny Marian Gąszcz

1.        Zapytał w jakim okresie rozpoczną się prace związane z dodatkowymi przyłączami dla wsi Brody i Wincentów.

2.        Zwrócił się o wykonanie 30 m odcinka drogi w Sierosławicach Nowych.

3.        Zawnioskował o przygotowanie projektu w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych z zastosowaniem bonifikaty.

Pani Barbara Duda

Poruszyła problem nieczystości pozostawianych po handlujących na koneckim targowisku.

 

Prezes Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

Poinformował, że Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa włączy się w modernizację oświetlenia dróg wewnętrznych, osiedlowych oraz placów.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Zwrócił się do Przewodniczącego Rady o powrót do udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje w jednym punkcie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zmiany w porządku obrad spowodowane są bardzo obszernym przedstawianiem przez Burmistrza informacji o pracy między sesjami.  Po tak długich informacjach część osób wychodzi z sesji. Sesja Rady Miejskiej powinna trwać maksymalnie 2-3 godziny, a trwa 4-5 godzin.

 

Wszystkie interpelacje i zapytania zostały złożone na piśmie i stanowią załączniki niniejszego protokołu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Zgłosił wniosek o udzielenie odpowiedzi radnym na piśmie zamiast odpowiedzi ustnej na zgłoszone zapytania i interpelacje.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza pod  głosowanie.

 

Rada Miejska w obecności 16 radnych przy 15 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się w/w wniosek przyjęła.

 

 

Ad. pkt 11

 

Informacje i komunikaty:

 

I.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapoznał z pismem Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach dotyczącym skargi złożonej przez p. Marka Czecha na uchwałę Nr XVIII/146/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmian w regulaminie korzystania z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia.

Poinformował, że p. Marek Czech pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. wezwał Radę Miejską w Końskich na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie w całości Uchwały Nr XVIII/146/2008. w sprawie zmian w regulaminie korzystania z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia.

Skierował wezwanie p. Marka Czecha do Komisji Prawa i Praworządności celem przygotowania stosownego projektu uchwały na kolejną sesję Rady Miejskiej. (W/w pisma stanowią załączniki niniejszego protokołu).

 

II.

Radna Ewa Swat - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Zapoznała z rozstrzygnięciem Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych.

 

Uwagi zgłosili:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan zagospodarowania przestrzennego wskazywanego terenu jest pechowy, bo im częściej jest uchwalany, to tym więcej jest do niego zarzutów. Zapytał Burmistrza jak to się stało, że co innego było dane do zatwierdzenia a co innego było opiniowane.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ustawa o planowaniu przestrzennym jest trudna i skomplikowana. Nie ma znaczących zarzutów co do treści planu, tylko do trybu jego uchwalania, a mianowicie do tego, że po przyjęciu, skonsumowaniu, wprowadzeniu, wyłożeniu zmian nie zostało to po raz kolejny przedstawione do publicznego wyłożenia. Plany miejscowe Gmina zamawia u wyspecjalizowanych w tym firm. Plany te opiniowane są przez komisję urbanistyczną, którą jako jedyna w powiecie koneckim Gmina Końskie powołała. Do Wydziału UMiG trafia już materiał przerobiony, opracowany, zaopiniowany, dla którego to materiału możliwości ingerencji wewnętrznej ze strony UMiG są znikome. Wydaje się, że w przypadku uchylonej przez organ nadzoru uchwały, decydującym czynnikiem, który powoduje szczególne zainteresowanie urzędu wojewódzkiego są skargi pisane przez osoby zainteresowane uzyskaniem w planie zapisów dających możliwość lokowania sklepów wielkopowierzchniowych. Uważa, że w przypadku zaskarżenia rozstrzygnięcia Wojewody Gmina nie byłaby bez szans, tylko wydaje się to chyba bez sensu, ponieważ w niektórych drobnych sprawach trzeba się z autorem rozstrzygnięcia zgodzić. Chodzi natomiast o to, by ten plan jak najszybciej wszedł w życie, a procedura sądów administracyjnych jest dosyć przewlekła, dlatego proponuje rozstrzygnięcie wojewody przyjąć i przystąpić do ponownego procedowania nad planem miejscowym.

 

Z-ca Naczelnika Wydziału UKO – Pan Antoni Wiktorowicz

Wrażenie jest takie jakby prawdą było, że co innego było w trakcie wyłożenia treści planu a co innego było w planie, który został uchwalony. Nie podziela takiego poglądu. Wyjaśnił, że problem polega na tym, że nastąpiła zmiana ustawodawstwa. Dla miasta wielkości Końskich reglamentacji podlegają sklepy o powierzchni pow. 2000 m2. W międzyczasie stan prawny się zmienił. Reglamentacji zaczęły podlegać sklepy o powierzchni powyżej 400 m2. Zaproponował wówczas projektantom przedyskutowanie zmiany treści zapisu tak, aby używać pojęcia sklepy wielkopowierzchniowe według przepisów szczególnych bez podawania metrażu. Ustawa mówiąca o sklepach wielkopowierzchniowych o powierzchni 400 m2 jest zaskarżona i prawdopodobnie ulegnie zmianie. Nie wiadomo czy to będzie 2000, 400 czy 1000 m2. W związku z tym zaproponowano użycie sformułowania sklepy wielkopowierzchniowe o powierzchni według przepisów szczególnych. Jego zdaniem nie narusza to przepisów prawa. Generalnie nie zgadza się z zarzutami wojewody, w szczególności z uzgadnianiem projektu planu z zarządcami terenów zamkniętych. Zarządcą terenu zamkniętego jest kolej. Nie ma przepisu prawa, który by przewidywał uzgadnianie planu miejscowego z właścicielem sieci, z zarządcą terenu. Jest procedura, która mówi o zbieraniu wniosków, wykładaniu do wglądu publicznego. Uzgadnianie jest tylko z organami zapisanymi w ustawie typu wojewoda, organy związane ze sprawami służb wewnętrznych, zarządcy terenów narażonych na powódź, konserwator przyrody, zabytków. Odnosząc się do zarzutu ograniczeń dotyczących sieci gazowej stwierdził, że w przypadku sieci gazowej wysokiego ciśnienia były przywołane przepisy podające ograniczenie zagospodarowania terenu. Na wskazywanym terenie występuje sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia. W tym przypadku warunki techniczne mówią co można a czego nie można. Uważa, że zarzuty organu nadzoru są w większości chybione i prawdopodobnie większość zarzutów byłoby przez sąd administracyjny nie uwzględnionych. Podziela jednak pogląd Burmistrza, że lepiej uchybienia wskazane przez wojewodę poprawić niż skarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego. Dodał, że projektanci jako fachowcy i znawcy tematu również mają podobne zdanie w tej sprawie.                   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stwierdził, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu to uzna, że Rada Miejska rozstrzygnięcie Wojewody przyjmuje do wiadomości.

 

Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska przyjęła rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody do wiadomości.

 

III.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapoznał z wnioskiem przedłożonym przez p. Zdzisława Dobruta o nadanie nazwy obiektom użyteczności publicznej w mieście Końskie. Wniosek ten skierował do  Burmistrza celem dokonania analizy i ewentualnego przygotowania stosownego projektu uchwały w tej sprawie.

 

IV.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Poinformował, że wpłynęło pismo Zygfryda Supernata z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Pismo to skierował do Burmistrza według właściwości celem rozpatrzenia oraz udzielenia wnioskodawcy oraz Radzie Miejskiej odpowiedzi.

 

 

Ad. pkt 12

 

              Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Końskich.

 

 

Protokółowali                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Jadwiga Świeboda                                                     Marian Gąszcz

Kierownik Biura Rady Miejskiej

 

          Rafał  Kuba

Inspektor Biura Rady  Miejskiej                                                  

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/09/02 10:23:18
Redaktor: Administrator