Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR XXII/169/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:  

 

            § 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Zmniejsza się

o kwotę zł

Zwiększa się

o kwotę zł

1.

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

68 220

 

40001

 

Dostarczanie ciepła

68 220

 

2370

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

68 220

 

2.

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

20 034

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

20 034

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i opłatach lokalnych

 

20 034

3.

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

49 528

80195

 

Pozostała działalność

 

49 528

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

49 528

4.

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

559 600

92601

 

Obiekty sportowe

 

559 600

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

333 000

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

226 600

 

 

 

 

Ogółem

68 220

629 162

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

Nazwa

Zmniejsza się

o kwotę zł

Zwiększa się

o kwotę zł

1.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 150 000

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 150 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa wodociągu

z przyłączami dla wsi Niebo

 i Piekło (2007-2009)

1 150 000

 

2.

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

68 220

 

 

40001

 

Dostarczanie ciepła

68 220

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Zakup i montaż wyłączników mocy – dofinansowanie inwestycji

68 220

 

3.

600

 

 

Transport i łączność

 

255 305

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

255 305

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja dróg

 i chodników gminnych

 

255 305

4.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

10 576

70095

 

Pozostała działalność

 

10 576

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa budynku biurowego na mieszkalny, wielorodzinny z lokalami socjalnymi i salą wielofunkcyjną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, Końskie, ul. 1-go Maja 57 ( 2007-2008)

 

10 576

5.

750

 

 

Administracja publiczna

 

36 097

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

20 000

4300

Zakup usług pozostałych

 

10 000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

10 000

75095

 

Pozostała działalność

 

16 097

4430

Różne opłaty i składki

 

16 097

6.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

 

10 000

75405

 

Komendy powiatowe Policji

 

10 000

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

 

10 000

7.

757

 

 

Obsługa długu publicznego

 

14 500

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

14 500

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

14 500

8.

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

149 528

80110

 

Gimnazja

 

100 000

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

100 000

80195

 

Pozostała działalność

 

49 528

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

 

41 926

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 272

4308

Zakup usług pozostałych

 

330

9.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

8 019

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

8 019

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6 060

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

936

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

148

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

120

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

755

10.

900

 

 

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

 

815 137

90002

 

Gospodarka odpadami

 

811 200

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup pojemników i stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Końskie

 

811 200

90095

 

Pozostała działalność

 

3 937

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

3 937

11.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

20 000

92195

 

Pozostała działalność

 

20 000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie budowy pomnika Błogosławionego Księdza Kazimierza Sykulskiego

 

20 000

12.

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

50 000

1 510 000

92601

 

Obiekty sportowe

50 000

1 510 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym:

-Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „Orlik 2012”

- Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich (w Górnym Młynie, Rogowie, Dziebałtowie)

- Budowa boiska wielofunkcyjnego

w  Górnym Młynie

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

1 510 000

 

 

1 360 000

 

 

150 000

 

 

 

 

 

 

Ogółem

1 268 220

2 829 162

 

3.     Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy Końskie

o kwotę 1 000 000 złotych.

Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie, po zmianach, w wysokości 7 090 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  zaciąganych kredytów w kwocie                            - 3 000 000 zł,

2)  pożyczek w kwocie                                                 - 4 090 000 zł,

4.     Zwiększa się kwotę przychodów budżetu

o kwotę                                  1 000 000 złotych

            Przychody i rozchody budżetu po zmianach:

            - przychody – 8 090 000 złotych;

            - rozchody – 1 000 000 złotych.

 

            § 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych

 

      1. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

 

- Zmniejsza się plan wydatków

400 40001 § 4270 – Zakup usług remontowych

o kwotę                                              220 000 zł

-  Zwiększa się plan wydatków

400  40001 § 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

o kwotę                                              220 000 zł

 

            2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich

 

                        - Zmniejsza się plan wydatków

                        700 70001 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

                        o kwotę                                              5 300 zł

                        - Zwiększa się plan wydatków

                        700 70001 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

                        o kwotę                                              5 300 zł

           

      W związku z powyższym załączniki Nr 3, 3a, 5, 9 i 11 do uchwały budżetowej Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                           Marian Gąszcz

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXII/169/2008

z dnia 17 czerwca 2008 r.

 

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zmniejszenia wpływów z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich  w dziale 400 rozdziale 40001;

- zwiększenia wpływów otrzymanych z PFRON, będących rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

- zwiększenia wpływów w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację projektu „Internetowa kopalnia wiedzy” nr POKL.09.05.00-26-043/08 – dział 801 rozdział 80195

- zwiększenia wpływów z tytułu dotacji z  budżetu państwa i budżetu wojewody na realizację programu „Orlik 2012” - w dziale 926, rozdziale 92601;

 

 

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Ø  zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu z przyłączami dla wsi Niebo i Piekło (2007-2009) – w dziale 010, rozdziale 01010

Zmniejszenie to jest wynikiem konieczności oczekiwania na opinię w zakresie uzgodnień technicznych inwestycji. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2008-2009; 

Ø  zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez ZEC w Końskich – w dziale 400, rozdziale 40001

Zmniejszenie to jest wynikiem zmniejszenia wpływów z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego. Zmniejszono kwotę wpłaty do budżetu ograniczając jednocześnie wysokość dotacji dla ZEC;

Ø  zwiększenia wydatków w dziale 600, rozdziale 60016 na nowe zadanie inwestycyjne roczne:

- modernizacja dróg i chodników gminnych;

Ø  zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa budynku biurowego na mieszkalny, wielorodzinny z lokalami socjalnymi i salą wielofunkcyjną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, Końskie, ul. 1-go Maja 57 (2007-2008). Zwiększenie to spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych;

Ø  zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdziale 75023 z uwagi na konieczność zapewnienia środków na zakup i wdrożenie programu „Opłaty Komunalne”;

Ø  zwiększenia wydatków na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Zgodnie Z uchwałą Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2007 r. gmina Końskie przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania. Kwota składki została wyliczona jako iloczyn liczby mieszkańców obszarów wiejskich gminy Końskie i kwoty 1,00 zł) – w dziale 750, rozdziale 75095;

Ø  zwiększenia wydatków w dziale 754, rozdziale 75405 z przeznaczeniem na dofinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy policji

Ø  zwiększenia wydatków w dziale 757, rozdziale 75702 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek;

Ø  zwiększenia wydatków na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum – Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomoc Młodzieży w Kielcach – w dziale 801, rozdziale 80110;

Ø  zwiększenia wydatków na realizację projektu „Internetowa kopalnia wiedzy” nr POKL.09.05.00-26-043/08- w dziale 801, rozdziale 80195;

Ø  zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdziale 85219 z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych; 

Ø  zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pod nazwą „Zakup pojemników i stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90002;

Ø  zwiększenia wydatków w dziale 900, rozdziale 90095 na zakup ławek do zamontowania na terenie Sielpi;

Ø  zwiększenia wydatków w dziale 921, rozdziale 92195 z przeznaczeniem na „Dofinansowanie budowy pomnika Błogosławionego Księdza Kazimierza Sykulskiego”;

Ø  zwiększenia oraz zmniejszenia wydatków w dziale 926, rozdziale 92601 na zadania inwestycyjne:

- Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „Orlik 2012”,

- Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich (w Górnym Młynie, Rogowie, Dziebałtowie);

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górnym Młynie (ujęto w zadaniu – Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich).

3. Zwiększenia wydatków spowodowały konieczność zwiększenia deficytu budżetu miasta i gminy Końskie.

4. Konsekwencją powyższych zmian jest zwiększenie przychodów budżetu         .          

Ad. 2  Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych:

           

            - Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich;

            - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.

 


 

Pliki do pobrania:
       zalaczniki_169_xxii_2008.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/09/02 12:56:37
Redaktor: Administrator