Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR  XXIII/175/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 1 lipca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.:  Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

  

            § 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Zmniejsza się

o kwotę zł

Zwiększa się

o kwotę zł

1.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

100 000

100 000

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

100 000

100 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

100 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

100 000

 

2.

758

 

 

Różne rozliczenia

 

3 453 057

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

3 453 057

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

3 453 057

3.

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

16 200

92601

 

Obiekty sportowe

 

16 200

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

16 200

 

 

 

 

Ogółem

100 000

3 569 257

 

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

Nazwa

Zmniejsza się

o kwotę zł

Zwiększa się

o kwotę zł

1.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 504 919

2 521 709

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 504 919

2 521 709

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych
i innych instytucji finansowych

 

2 500 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Końskie – budowa przyłączy (2007-2008)

- Budowa ujęcia wody i wodociągu z przyłączami dla wsi Baczyna i Paruchy (2006 – 2009)

-  Budowa wodociągu

z przyłączami dla wsi Niebo

 i Piekło (2007-2009)

- Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Sworzyce Kolonia i Poraj (2006-2008)

- Budowa wodociągu z przyłączami dla wsi Przybyszowy (2006-2008)

2 504 919

 

99 919

 

 

 

1 300 000

 

 

 

250 000

 

 

855 000

21 709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 709

2.

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

70 000

 

40001

 

Dostarczanie ciepła

 

70 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki (2007-2013)

 

70 000

3.

600

 

 

Transport i łączność

 

100 000

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

100 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Budowa ul. Kieleckiej III – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej (1998-2009)

 

100 000

 

 

 

4.

600

 

 

Transport i łączność

355 305

1 080 000

60016

 

Drogi publiczne gminne

255 305

1 080 000

4270

Zakup usług remontowych

 

80 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych (dokumentacja i wykonanie)

- Budowa ciągów pieszo-jezdnych na os. "Polna" i na os. "Słoneczne" (2008-2009)

- Budowa parkingów w Końskich (2007-2009)

-Modernizacja dróg i chodników gminnych

255 305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255 305

1 000 000

 

600 000

 

 

150 000

 

 

250 000

60095

 

Pozostała działalność

100 000

 

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

E świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej

100 000

 

5.

750

 

 

Administracja publiczna

 

100 000

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

80 000

4300

Zakup usług pozostałych

 

80 000

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

20 000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

20 000

6.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

 

170 000

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

70 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlenku

 

70 000

75495

 

Pozostała działalność

 

100 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Monitoring wizyjny na Sielpi

 

100 000

7.

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

45 000

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

45 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

15 000

4300

Zakup usług pozostałych

 

30 000

8.

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

230 000

80104

 

Przedszkola

 

230 000

2510

Dotacja podmiotowa

z budżetu dla zakładu budżetowego

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

 

80 000

 

 

 

30 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja Przedszkola Nr 2

 

150 000

9.

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

17 702

85401

 

Świetlice szkolne

 

17 702

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

17 702

10.

900

 

 

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

 

1 593 920

90001

 

Gospodarka ściekowa

 i ochrona wód

 

150 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie (2006-2008)

 

150 000

90015

 

Oświetlenie ulic, placów
 i dróg

 

1 400 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja oświetlenia ulicznego 2007-2008)

 

1 400 000

90095

 

Pozostała działalność

 

43 920

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przygotowanie dokumentacji na budowę małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia (2007-2009)

 

43 920

11.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000

 

92195

 

Pozostała działalność

20 000

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie budowy pomnika Błogosławionego Księdza Kazimierza Sykulskiego

20 000

 

12.

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

421 150

92601

 

Obiekty sportowe

 

421 150

 

6050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6210

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na osiedlu „Warszawska” w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (2007-2008

- Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „ORLIK 2012”

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Modernizacja Stadionu przy ulicy Sportowej w Końskich

 

321 150

 

304 950

 

 

 

 

 

 

16 200

 

 

100 000

 

 

 

 

Ogółem

2 880 224

6 349 481

 

         

      W związku z powyższym załączniki Nr 3, 3a, 9 i 11 do uchwały budżetowej Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 r.,  po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

 Marian Gąszcz

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIII/175/2008

z dnia 1 lipca 2008 r.

 

Ad. 1

  1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

         zmniejszenia wpływów ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłat ludności) -  w dziale 010 rozdziale 01010,

         zwiększenia wpływów z różnych dochodów – w dziale 010 rozdziale 01010,

         zwiększenia wpływów z różnych dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 w związku z niezrealizowaniem wydatków niewygasających roku 2007, które zostały zwrócone do budżetu.

         zwiększenia wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 926, rozdziale 92601

 

  1. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

         zwiększenia wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -  w dziale 010 rozdziale 01010 z przeznaczeniem na dokapitalizowanie PWiK w Końskich Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Nr XX/165/2008  Rady Miejskiej w Końskich,

         zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Końskie-budowa przyłączy (2007-2008)” – w dziale 010 rozdziale 01010 – zadanie zostanie przekazane do realizacji przez PWiK,

         zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ujęcia wody i wodociągu z przyłączami dla wsi Baczyna i Paruchy (2006-2009)” – w dziale 010 rozdziale 01010 – zadanie zostanie przekazane do realizacji przez PWiK,

         zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu z przyłączami dla wsi Niebo i Piekło (2007-2009)” – w dziale 010 rozdziale 01010– zadanie zostanie przekazane do realizacji przez PWiK,

         zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Sworzyce Kolonia i Poraj (2006-2008)”– w dziale 010 rozdziale 01010– zadanie zostanie przekazane do realizacji przez PWiK,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu z przyłączami dla wsi Przybyszowy (2006-2008)” – w dziale 010 rozdziale 01010, które spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowych przyłączy wodociągowych oraz poniesienia kosztów nadzoru inwestorskiego,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki (2007-2013)” -  w dziale 400 rozdziale 40001, w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Kieleckiej III-dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej (1998-2009)” - w dziale 600 rozdziale 60013, spowodowanego aktualizacją dokumentacji projektowej oraz niezbędnymi wykupami gruntów,

         zwiększenia wydatków na remonty dróg gminnych - w dziale 600 rozdziale 60016

         zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg i chodników gminnych” - w dziale 600 rozdziale 60016

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych (dokumentacja i wykonanie)” - w dziale 600 rozdziale 60016

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągów pieszo-jezdnych na os. „Polna” i na os. „Słoneczne” (2008-2009)” - w dziale 600 rozdziale 60016, które wynika z szacunkowych kosztów realizacji inwestycji,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingów w Końskich (2007-2009)” w dziale 600 rozdziale 60016, w związku z budową parkingów przy ul. Kiepury i ul. Krakowskiej,

         zmniejszenie dotacji celowej  na zadanie inwestycyjne pn. „E- świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej” -  w dziale 600 rozdziale 60095, spowodowane opóźnieniami w realizacji zadania, niezależnymi od gminy,

         zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych  w dziale 750 rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, opłaceniem kosztów i prowizji bankowych,

         zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 z przeznaczeniem na promocję gminy podczas „Kuźnic Koneckich”,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bedlenku” w dziale 754 rozdziale 75412,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny w Sielpi” w dziale 754 rozdziale 75495 w związku z urealnieniem kosztów realizacji zadania,

         zwiększenia wydatków  w dziale 756 rozdziale 75647 związanych z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz pobór podatków i opłaty skarbowej przez inkasentów,

         zwiększenia dotacji dla przedszkoli w dziale 801 rozdziale 80104 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i niezbędne wydatki remontowe zalecone przez Sanepid,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja Przedszkola Nr 2” w dziale 801 rozdziale  80104 , spowodowanego koniecznością wykonania robót dodatkowych,

         zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych w dziale 854 rozdziale 85401,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie (2006-2008)” - w dziale 900 rozdziale 9001, z uwagi na konieczność zapłaty za opracowaną dokumentację,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego (2007-2008)” -  w dziale 900 rozdziale 90015, przetarg na realizację zadania został rozstrzygnięty w czerwcu, nie wniesiono protestów ze strony oferentów, zadanie będzie realizowane w najbliższym czasie,

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji na budowę małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia (2007-2009) w dziale 900 rozdziale 90095, w związku z urealnieniem kosztów realizacji zadania,

         zmniejszenia dotacji celowej na zadanie „Dofinansowanie budowy pomnika Błogosławionego Księdza Kazimierza Sykulskiego” w dziale 921 rozdziale 92195 z uwagi na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, dotyczące interpretacji Kolegium RIO odnośnie finansowania budowy pomników,

         zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na osiedlu „Warszawska” w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (2007-2008)”– w dziale 926 rozdziale 96201, w związku z koniecznością poniesienia wydatku wynikającego z umowy zawartej z wykonawcą zadania,

         zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „ORLIK 2012” – w dziale 926, rozdziale 92601 z uwagi na zwiększenie wysokości dotacji          z samorządu województwa na realizację inwestycji,

         zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stadionu przy ulicy Sportowej w Końskich” - w dziale 926 rozdziale 92601 w związku z zakwalifikowaniem klubu sportowego NEPTUN do III ligii i koniecznością spełnienia wymogów dotyczących boisk klubów trzecioligowych

 


 

 

Pliki do pobrania:
       zalaczniki_175_xxiii_2008.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/09/02 13:40:06
Redaktor: Administrator