Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR  XXIV/176/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 1 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska
w Końskich uchwala co następuje:  

 

            § 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

Nazwa

Zmniejsza się

o kwotę zł

Zwiększa się

o kwotę zł

1.

900

 

 

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

 

890 000

90002

 

Gospodarka odpadami

 

890 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej

 

890 000

 

 

 

 

Ogółem

 

890 000

 

2.     Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy Końskie

o kwotę 890 000 złotych.

Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie, po zmianach, w wysokości 7 980 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  zaciąganych kredytów w kwocie                  - 3 000 000 zł,

2)  pożyczek w kwocie                                     - 4 980 000 zł,

3.     Zwiększa się kwotę przychodów budżetu

w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

   krajowym

o kwotę                    890 000 złotych

            Przychody i rozchody budżetu po zmianach:

            - przychody – 8 980 000 złotych;

            - rozchody – 1 000 000 złotych.

 

            § 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych

 

      1. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

 

- Zwiększa się plan przychodów

w § 0830 – wpływy z usług                       

o kwotę                                                55 000 zł

w § 0920 – pozostałe odsetki

o kwotę                                                5 000 zł

 

- Zmniejsza się plan przychodów

w § 0970 – wpływy z różnych dochodów

o kwotę                                                40 000 zł

 

- Zmniejsza się plan wydatków           

w § 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

o kwotę                                                120 000 zł

-  Zwiększa się plan wydatków

w § 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę                                                55 000 zł

w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę                                                85 000 zł

           

      W związku z powyższym załączniki Nr 3a, 5 i 9 do uchwały budżetowej Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 r.,  po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

    Marian Gąszcz

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIV/176/2008

z dnia 1 sierpnia 2008 r.

 

Ad. 1

 

1. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

         zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej” – w dziale 900 rozdziale 90095 – które spowodowane jest koniecznością zwiększenia kwoty dochodów własnych na sfinansowanie tego zadania.

 

2. Zwiększenie wydatków spowodowało konieczność zwiększenia deficytu budżetu miasta i gminy Końskie.

3. Konsekwencją powyższych zmian jest zwiększenie przychodów budżetu.          

 

Ad. 2  Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego:

           

            - Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich;

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich złożył wniosek o pilne wprowadzenie zmian w planie finansowym Zakładu w związku z koniecznością zakupu miału węglowego po cenach wyższych niż były planowane na 2008 r. (skróceniu uległ również termin płatności).

Jednocześnie z uwagi na wykonywane przez Zakład zlecenie z zakresu konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Końskie konieczne jest dokonanie zmian w zakresie przychodów i wydatków.

 


 

 

Pliki do pobrania:
       zalaczniki_176_xxiv_2008.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/09/02 13:46:03
Redaktor: Administrator