Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr  XXIX/211/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 21 listopada 2008 r.

 

w sprawie inwestycji powiatowej pn. Budowa drogi Nr 0418 T Koliszowy-Bedlno-Kopaniny-Radomek – granica województwa świętokrzyskiego od km 8+680 do km 9+153 o dł. 833 mb”.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1475, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

 

 

§1

 

  1. Wyraża się zgodę na podjęcie działań w zakresie wspólnej realizacji inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn. „Budowa drogi Nr 0418 T Koliszowy-Bedlno-Kopaniny-Radomek – granica województwa  świętokrzyskiego od km 8+680 do km 9+153 o dł. 833 mb”.
  2. Całkowita wartość zadania wynosi: 882 873,00 zł, w tym:
    1. budżet państwa – 441 437,00 zł,
    2. budżet powiatu – 220 718,00 zł,
    3. budżet gminy – 220 718,00 zł.

 

§2

 

Wydatki na udział gminy Końskie we wspólnej realizacji inwestycji należy ująć w budżecie Gminy na rok 2009.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Marian Gąszcz

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie pod nazwą: ”Budowa drogi Nr 0418 T Koliszowy-Bedlno-Kopaniny-Radomek – granica województwa świętokrzyskiego od km 8+680 do km 9+153 o dł. 833 mb”, wymagane jest zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Końskich a Gminą Końskie w sprawie wspólnej realizacji
i finansowania zadania w 2009.

            W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały Rady Miejskiej  w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania powyższej inwestycji, która będzie współfinansowana w 50% z budżetu Państwa oraz z budżetów: gminy Końskie i powiatu.

Podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/12/17 10:18:59
Redaktor: Administrator