Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

    

                                                                                                                              

Uchwała Nr XXIX/212/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 21 listopada 2008 r.

 

w sprawie ubiegania się Gminy Końskie o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r Nr 142,  poz. 1591 Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1475; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

 

§1

 

1.      Wyraża się zgodę na podjęcie działań w zakresie realizacji inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn. Budowa ulicy Folwarcznej i Kościeliskiej w Końskich”.

      2.   Całkowita wartość zadania wynosi: 4 769 000 zł, w tym:

a.      budżet państwa – 2 384 400 zł

b.      budżet gminy – 2 384 600 zł

 

 

§2

 

Wydatki związane z realizacją inwestycji należy ująć w budżecie Gminy na rok 2009.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   Marian Gąszcz

 

 

  

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie pod nazwą: ”Budowa ulicy Folwarcznej i Kościeliskiej w Końskich ” zachodzi potrzeba podjęcia uchwały Rady Miejskiej wsprawie zobowiązań w zakresie podejmowania powyższej inwestycji, która będzie współfinansowana w 50% z budżetu Państwa oraz gminy Końskie.

Podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/12/17 10:24:00
Redaktor: Administrator