Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

U C H W A Ł A NR XXVIII/260/2005

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 14 września 2005 r.w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w KońskichNa podstawie art. 194 ust. 1. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1760) - Rada Miejska uchwala co następuje :


 

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Zbigniewa Stańczyka do Rady Miejskiej w Końskich wybranego w Okręgu Wyborczym Nr 2 z listy Nr 11 KWW Samorządni Ziemi Koneckiej, stwierdza się wstąpienie na jego miejsce kandydata Zbigniewa Mieczysława Grabarczyka z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Grzegorz Wąsik
UzasadnieniePodjęcie przedmiotowej uchwały spowodowane jest złożeniem mandatu przez Pana Zbigniewa Stańczyka i koniecznością uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Końskich.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/23 13:11:16
Redaktor: Administrator