Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR XXVIII/261/2005

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 14 września 2005 r.w sprawie odwołania radnego Władysława Cieplińskiego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w KońskichNa podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 31 pkt 1 Statutu Gminy Końskie z dnia 27 marca 2003 r. (D. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 103 poz. 988 i z 2004 r. Nr 221 poz. 2958), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Odwołuje się radnego Władysława Cieplińskiego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Grzegorz Wąsik

 

UzasadnieniePodjęcie przedmiotowej uchwały spowodowane jest złożeniem rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich przez Pana radnego Władysława Cieplińskiego.Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/24 07:49:24
Redaktor: Administrator