Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR XXVIII/262/ 2005

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 14 września 2005 r.w sprawie powołania radnego Władysława Cieplińskiego do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Końskich.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 31 pkt 1 Statutu Gminy Końskie z dnia 27 marca 2003 r. (D. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 103 poz. 988 i z 2004 r. Nr 221 poz. 2958), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się radnego Władysława Cieplińskiego do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Końskich.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz Wąsik


UzasadnieniePodjęcie przedmiotowej uchwały spowodowane jest złożeniem mandatu przez Pana Zbigniewa Stańczyka i koniecznością uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Końskich.Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/24 07:51:51
Redaktor: Administrator