Miasto i Gmina Końskie

szukaj >UCHWAŁA Nr XXVIII/269/2005

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 14 września 2005 r.


w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXIV/231/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
w Końskich, wniesionego przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:§ 1. Po rozpoznaniu wezwania z dnia 27.07.2005 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXIV/231/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Końskich wniesionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach nie znajduje się podstaw do jej uchylenia.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Grzegorz WąsikU Z A S A D N I E N I E


Pismem z dnia 27.07.2005 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Kielcach, wezwał Radę Miejską w Końskich do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXIV/231/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Końskich

Zdaniem zainteresowanego przedmiotowa uchwała rady miejskiej poprzez niezgodne z prawem ustalenie taryfy opłat dla zarządców dróg za wprowadzanie ścieków z nawierzchni dróg do kanalizacji miejskiej w metrach kwadratowych, a nie w metrach sześciennych narusza interes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

Zarządcy dróg publicznych są jednym z najważniejszych „klientów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych” w zakresie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Dzieje się tak z powodu obecności urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych w pasie drogowym, jeżeli wody te są następnie odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wod-kan. Tak jak w naszym przypadku, na zarządzie dróg ciąży obowiązek ponoszenia kosztów związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków opadowych.

Zasady oraz sposób określania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne taryf za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem jego urządzeń kanalizacyjnych zostały określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72,poz.747 ze zmianami/ oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków /Dz. U. Nr 26,poz.257/.

Na podstawie w/w przepisów zostały wyliczone i przedłożone we wniosku taryfowym do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Końskich taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Końskich. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków deszczowych i roztopowych.

Rada Miejska w Końskich uchwałą Nr XXIV/231/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Końskich zatwierdziła przedmiotowe taryfy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. na które powołuje się w uzasadnieniu wezwania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w rozdziale 1 w § 3 ust.1 punkt „e” mówi: „Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w sposób zapewniający łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących”, § 4 ust. 3 mówi: „Taryfowe ceny i stawki opłat ustala się w taki sposób aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i rozmiaru świadczonych usług możliwe było obliczanie należności za korzystanie z tych usług”.

Ponadto w Rozdziale 4 „kryteria zróżnicowania cen i stawek opłat” w § 13 ust.1 zapisano: „Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” .

Tenże § 13 w art. 2 pkt. 1 i 4 mówi: „taryfowe ceny i stawki opłat powinny być kalkulowane
i różnicowane w taki sposób aby zapewnić:

  1. uzyskanie z opłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa oraz zysku,

  2. łatwość ustalenia opłat za świadczenia usług.

W dalszym ciągu § 13 ust. 3p. 1. 2. mówi: „Różnicowanie cen i stawek opłat o których mowa w ust.2 zapewnia się w szczególności przez:

- podział odbiorców usług na grupy taryfowe i przypisanie do poszczególnych grup odpowiadających im kosztów świadczenia usług,

- wybór rodzajów taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek opłat”.

Używane w rozporządzeniu przy ustaleniu taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych określenie 1 m3 jest w tym przypadku zasadne ponieważ trudno by było ilość wody sprzedanej odbiorcy czy też przyjętych ścieków zmierzyć inną jednostką rozliczeniową.

Nie ma natomiast w żadnym paragrafie rozporządzenia stwierdzenia, że jedyną jednostką rozliczeniową jest 1m3. Stosowane są natomiast inne opłaty jak np. abonenckie, ryczałtowe itp. Nawet Minister Środowiska ustalając opłaty za korzystanie ze środowiska, które stanowią składnik taryfy zróżnicował jednostki miary stosując do wody i ścieków bytowo-gospodarczych m3 a do dróg
i placów m2 co w zupełności powinno wystarczyć za cały komentarz do w/w skargi.


Wobec zaistniałej sytuacji nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wezwania zainteresowanego.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/24 08:30:01
Redaktor: Administrator