Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


U C H W A Ł A Nr XXVIII/271/2005

RADY  MIEJSKIEJ  w  Końskich

z dnia 14 września 2005 roku


w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej z równoczesnym przeniesieniem własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
w Końskich.Na podstawie art.18 ust 2. pkt.9 a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku 142 poz. 1591; 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203/, oraz art. 27, art. 28 ust.1,art. 29 ust.1, art. 30, art. 33, art. 72, art. 207 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz.2782 / - R a d a M i e j s k a w Końskich uchwala , co następuje:§ 1. Wyraża zgodę na bezprzetargowe oddanie w użytkowanie wieczyste na okres

99 lat nieruchomości położonej we wsi Sworzyce, oznaczonej nr dz. 543 o pow. 0,03 ha, -Kw. Nr 27926, oraz nieruchomości położonej we wsi Kazanów Nowy, oznaczonej nr dz. 895 o pow. 0,07 ha, - Kw. Nr 22293, zabudowanych - budynki sklepów na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Końskich ul. Łazienna nr 13.


Opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości we wsi Sworzyce wynosi – 87,10 zł.

Opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości we wsi Kazanów Nowy wynosi- 221,70 zł.


§ 2.Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie własności budynków


Wieś

Opis

Powierzchnia budynku

Nr inwentarzowy

Sworzyce

murowany

42 m 2

St.1/85

Kazanów Nowy

murowany

42 m 2

St.2/78


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Grzegorz WąsikUzasadnienie


do uchwały w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej z równoczesnym przeniesieniem własności budynków.


Podjęcie uchwały jest zasadne, ponieważ Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

w Końskich zwróciła się z wnioskiem z dnia 16.02.1994 roku o przekazanie w wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy,położonych we wsi Sworzyce i Kazanów Nowy, będących w ich użytkowaniu od 1978 roku.

Według przedłożonych dokumentów, oświadczenia Prezesa Zarządu oraz Głównego Księgowego budynki sklepów zostały wzniesione ze środków własnych Spółdzielni.

Wartość gruntu użytkowanego przez Spółdzielnię wg opinii rzeczoznawcy majątkowego we wsi Sworzyce wynosi -2.902 złotych, we wsi Kazanów Nowy – 7.389 złotych.


Opłatę roczną za wieczyste użytkowanie terenu ustalono w wysokości 3% ceny gruntu, która wynosi dla wsi Sworzyce- 87 złotych a dla wsi Kazanów Nowy 221,70 złotych.


Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest oddanie stronie zainteresowanej w wieczyste użytkowanie terenów oraz własności budynków.Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/24 08:39:20
Redaktor: Administrator