Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

U C H W A Ł A Nr XXVIII/272/2005

RADY  MIEJSKIEJ  w  Końskich

z dnia 14 września 2005 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia gminnego we wsi Sielpia
w drodze bezprzetargowej na rzecz Fabryki Urządzeń Mechanicznych ” Wykromet „Spółka Akcyjna w Częstochowie”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 roku 142 poz.1591 ; 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806;z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568: z 2004 roku Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203, oraz art.37 i 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz.2782 / - Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Sielpia przy ul. Wjazdowej nr 10, oznaczonej numerem działki 70/17 o powierzchni 0,2051 ha na rzecz Fabryki Urządzeń Mechanicznych „WYKROMET” Spółka Akcyjna w Częstochowie - za cenę w/g szacunku rzeczoznawcy majątkowego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Grzegorz Wąsik


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego we wsi Sielpia w drodze bezprzetargowej na rzecz Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Wykromet” Spółka Akcyjna w Częstochowie.

W związku z art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami- rada gminy w drodze uchwały może zwolnić z obowiązku zbycia w przetargu nieruchomości na rzecz osób fizycznych lub prawnych, które mają zawartą umowę dzierżawną na okres co najmniej 10 lat i posiadają zezwolenie na budowę.

Przepis ten ma zastosowanie do Fabryki Urządzeń Mechanicznych”Wykromet” Spółka Akcyjna w Częstochowie, ponieważ fabryka posiada zawartą umowę dzierżawną z OSIR w Sielpi od 1 stycznia 1986 roku do chwili obecnej. Ponadto fabryka otrzymała pozwolenie na budowę ośrodka wczasowego „WYKROMET”.

Zarząd Fabryki Urządzeń Urządzeń Mechanicznych”WYKROMET” S.A. w Częstochowie podjął uchwałę i wystąpił z wnioskiem tut.Urzędu o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej w Sielpi, oznaczonej nr dz. 70/17 o pow. 0,2051 ha- zabudowanej domkami letniskowymi, budynkiem łaźni, ogrodzonej, wyposażonej w instalację: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że fabryka posiada roszczenie o zwrot poniesionych nakładów celowe jest podęcie tej uchwały.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/24 11:34:01
Redaktor: Administrator