Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr XXVIII/273/05

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 14 września 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565/, Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1 Rada Miejska w Końskich zaciąga długoterminowy kredyt do wysokości 2 000 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2005 r.§ 2 Kredyt zostanie spłacony z wpływów podatku od nieruchomości w okresie do 31 grudnia 2010 r.§ 3 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego do podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie długoterminowego kredytu.§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Grzegorz Wąsik

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/24 11:36:56
Redaktor: Administrator