Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR XXX/285/2005

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr172, poz. 1441/ oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. d , ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565/, i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz.1606/ Rada Miejska uchwala co następuje:§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2005 rok:

  1. Dokonuje się zmian w planie przychodów:

- Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

(§ 952 § 903) o kwotę 1 409 931 zł.

- Zwiększa się przychody – wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) o kwotę 1 409 931 zł.

W związku z powyższymi zmianami załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/216/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 r. obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

  1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków :

 LpDziałRozdział§NazwaZmniejsza się
Zwiększa się


1

010Rolnictwo i łowiectwo

-

5 90001095


Pozostała działalność

-

5 900


4300

Zakup usług pozostałych

-

5 900

2

600Transport i łączność

209 391

209 39160014


Drogi publiczne powiatowe

200 000

200 000


6050

Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych

/przedłużenie ul.Hubala/

200 000


6620

Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

/przedłużenie ul. Hubala/


200 000

60016


Drogi publiczne gminne

9 391

9 391


6050

Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych

/modernizacja dróg i chodników/:

9 391


6051

Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych


9 391

3

801Oświata i wychowanie

24 500

24 50080101


Szkoły podstawowe

24 5004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 500


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000


80104


Przedszkola


20 000


2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego


20 000

80113


Dowożenie uczniów do szkół


500


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


500

80114


Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół


4 000


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


3 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe


1 000

4

851Ochrona zdrowia

12 280

12 28085154


Przeciwdziałanie alkoholizmowi

12 280

12 280


4300

Zakup usług pozostałych

12 280


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


12 280

5

852Pomoc społeczna

7 500

7 50085219


Ośrodki pomocy społecznej

7 500

7 500


4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 000


6050

Wydatki inwest. jednostek budżet.

3 500


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


7 500

6

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 900
90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 8004270

Zakup usług remontowych

2 800


90002


Gospodarka odpadami

3 1004300

Zakup usług pozostałych

3 100


Razem

259 571

259 571

 

W związku z powyższym, załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/216/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2005 r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego


 

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Grzegorz Wąsik

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/21 11:50:07
Redaktor: Administrator