Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

U C H W A Ł A Nr XXX/287/ 2005

R A D Y M I E J S K I E J W K O Ń S K I C H

z dnia 13 grudnia 2005r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w Sielpi,

terminów płatności oraz sposobu inkasa.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441), art.17 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, i Nr 179, poz. 1484) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68 z dnia 14 listopada 2005r. poz. 956) Rada Miejska uchwala, co następuje :§ 1. Określa się wysokość opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w wysokości - 1,40 zł.§ 2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Sielpia – za każdy dzień pobytu.§ 3. Opłata miejscowa płatna jest w dniu zgłoszenia pobytu przez osobę przebywającą w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych.§ 4. Zleca się pobór opłaty miejscowej kierownikom ośrodków wypoczynkowych lub wskazanym ˙przez nich pracownikom tych ośrodków oraz Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m. Końskie - Sp. z o.o.§ 5. Za inkaso opłaty miejscowej przyznaje się prowizję w wysokości 8 % zainkasowanej kwoty.§ 6. Z dniem 31 grudnia 2005r. traci moc uchwała Nr XX/180/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w Sielpi, terminów płatności oraz sposobu inkasa.§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie do roku podatkowego 2006.                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Grzegorz Wąsik

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/21 11:38:31
Redaktor: Administrator