Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr XXX/ 288 /2005

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. Ustaw z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68 poz. 956 z dnia 14 listopada 2005 r.) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:


§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach, na których prowadzony jest handel na terenie miasta i gminy Końskie.


§ 2. Opłatę targową pobiera się za każdy dzień sprzedaży w następującej wysokości :

                                 dni targowe pozostałe dni

                              (wtorek, piątek)

1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza,

wiadra, wózka ręcznego - 1,50 zł - 1,00 zł


2. przy sprzedaży ze stołu pod wiatą lub w hali

do 1 mb stoiska - 4,60 zł - 3,00 zł

i za każdy następny rozpoczęty 1 mb po - 4,60 zł - 3,00 zł


3. przy sprzedaży pozostałej do 1 mb stoiska - 3,60 zł - 2,00 zł

i za każdy następny rozpoczęty 1 mb po - 3,60 zł - 2,00 zł


4. przy sprzedaży z samochodu osobowego

lub wozu konnego - 7,20 zł - 5,00 zł


5.przy sprzedaży z samochodu dostawczego

lub przyczepy ciągnikowej - 10,00 zł ¯


6.przy sprzedaży z samochodu ciężarowego

powyżej 2 ton - 10,00 zł ¯


7.przy sprzedaży z samochodu ciężarowego

powyżej 2 ton z przyczepą - 15,00 zł ¯


8.przy sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych

za stoisko - 23,00 zł - 15,00 zł


Za sprzedaż z samochodów uważa się również sprzedaż prowadzoną przed samochodem na szerokości nie większej niż szerokość samochodu, a w przypadku sprzedaży mebli na szerokości lub długości samochodu.


§ 3. Opłatę targową w miejscowości Sielpia pobiera się w wysokości określonej w § 2 jak w dni targowe.


§ 4. Poboru opłaty targowej dokonują upoważnieni inkasenci:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Końskich ulica Łazienna 8 – na terenie miasta,

  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji miasta Końskie Spółka z o.o. w Sielpi – na terenie Sielpi.


§ 5. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty:

  1. P.G.K. Sp. z o.o. dokonuje poboru opłaty targowej przy użyciu kas fiskalnych,

  2. O S i R m. Końskie Spółka z o.o. dokonuje poboru opłaty targowej przy użyciu kwitów opłaty targowej, dostarczonych przez Zleceniodawcę, które są drukami ścisłego zarachowania.


§ 6. Zainkasowaną opłatę targową inkasenci przekazują w całości na konto Zleceniodawcy w stosunku miesięcznym do dnia 15 następnego miesiąca wraz z zestawieniem pobranych opłat. W terminie 14 dni od daty otrzymania zainkasowanej opłaty zostanie przekazana przysługująca prowizja.

§ 7. Ustala się prowizję dla inkasentów w wysokości 15 % od zainkasowanych kwot.

§ 8. Z dniem 31 grudnia 2005 r. traci moc uchwała Nr XX / 182 /2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie .


§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.


§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie do roku podatkowego 2006.


                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  Grzegorz Wąsik


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/21 11:29:48
Redaktor: Administrator