Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR XXX/289/2005

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203  z 2005 r. Nr 172 poz. 1441), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 - Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (/Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za  użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe(Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

(Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 i Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039,
Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884 ,
Nr 96 poz. 959, Nr123 poz. 1291 i Nr 281,poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130,poz. 1087, Nr 143,poz.1199, Nr 164,poz.1365, Nr 167,poz. 1399, Nr 169,poz.1419, Nr 175,poz.1462 i Nr 179, poz.1484), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 2005r.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Z dniem 31 grudnia 2005r. traci moc Uchwała Nr XX/183/04 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia  i ma zastosowanie do roku podatkowego 2006.


 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Grzegorz Wąsik

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX/289/2005

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych 1. Stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od  3,5 t i poniżej 12 t. /art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/:


a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640,00 zł.

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 070,00 zł.

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 290,00 zł.


 1. Stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton /art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/:Dopuszczalna masa całkowita

w tonachLiczba osi

jezdnych


Stawka podatkuNie mniej niżMniej niż

Dla samochodu
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne /w zł/.

Dla samochodu
z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych / w zł./.

Dwie osie

12

18


1 680,00

1 720,00

18

26


1 990,00

2 030,00

262 420,00

2 460,00

Trzy osie

12

18


1 640,00

1 690,00

18

26


2 000,00

2 050,00

262 440,00

2 470,00

Cztery osie i więcej

12

18


1 620,00

1 650,00

18

26


1 960,00

2 000,00

262460,00

2 500,00 1. Stawka podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/:


- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 500,00 zł. 1. Stawki podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton /art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/:Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach
Liczba osi

jezdnych


Stawka podatkuNie mniej niżDo /włącznie/

Dla ciągnika
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne /w zł./

Dla ciągnika
z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych /w zł./

Dwie osie

12

36


1 890,00

1 930,00

powyżej 362 460,00

2 500,00

Trzy osie i więcej

12

36


1880,00

1 930,00

powyżej 362 500,00

2 500,00 1. Stawka podatku od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7,0 t i poniżej 12,0 t;
  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/:

- 640,00 zł.

 1. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/:Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach
Liczba osi jezdnych


Stawka podatkuNie mniej niżDo /włącznie/

Dla przyczepy i naczepy
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne /w zł./

Dla przyczepy
i naczepy z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych /w zł./

Jedna oś

12

36


1 230,00

1 270,00

powyżej 361 560,00

1 600,00

Dwie osie

12

36


1 280,00

1 330,00

powyżej 361 690,00

1 740,00

Trzy osie i więcej

12

36


1 260,00

1 300,00

powyżej 361 580,00

1 620,00 1. Stawka podatku od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia /art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/ :

a/ mniejszej niż 30 - 1 070,00 zł.

b/ równej lub wyższej 30 miejsc - 1 620,00 zł.                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/20 12:57:53
Redaktor: Administrator