Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

U C H W A Ł A Nr XXX/290/ 2005

R A D Y M I E J S K I E J W K O Ń S K I C H

z dnia 13 grudnia 2005r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,

terminów płatności oraz sposobu jego poboru.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441), art.13 i art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68 z dnia 14 listopada 2005r. poz. 956) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Obowiązek podatkowy od posiadania psów ciąży na zamieszkałych na terenie miasta i gminy osobach fizycznych posiadających psy.


§ 2. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości rocznej - 25 zł. od jednego psa, płatną bez wezwania w jednej racie w terminie do 31 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.


§ 3. Zleca się pobór podatku od osób posiadających psy:

1/ na terenie miasta:

a/ Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

b/ Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich.

c/ Koneckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w likwidacji w Końskich.

2/ na terenie wsi : - sołtysom.


§ 4. Ustala się prowizję dla inkasentów wykazanych w § 3 w wysokości 8 % od zainkasowanych kwot.


§ 5. Z dniem 31 grudnia 2005r. traci moc uchwała Nr XX/181/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.


§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie do roku podatkowego 2006.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/20 12:45:43
Redaktor: Administrator