Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

U C H W A Ł A Nr XXX/291/ 2005

R A D Y M I E J S K I E J W K O Ń S K I C H

z dnia 13 grudnia 2005r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441), art.6, ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 i Nr 281, poz.2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 ), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162 poz.1568, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682, z 2002r. Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 164, poz. 1365) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 2005r.) Rada Miejska uchwala, co następuje :


§ 1. Określa się :

  1. Wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

  2. Wzór formularza deklaracji na podatek rolny – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

  3. Wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

  4. Wzór formularza deklaracji na podatek leśny - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

  5. Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

  6. Wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.


§ 2. Z dniem 31 grudnia 2005r. traci moc uchwała Nr XX/185/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    Grzegorz Wąsik

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/20 12:39:14
Redaktor: Administrator