Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Uchwała Nr XXX/293/2005

R A D Y M I E J S K I E J w K O Ń S K I C H

z dnia 13 grudnia 2005 r.


w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze, wyżywienie w stołówce Domu Dziennego Pobytu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KońskichNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz.1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 i z 2005 r. Nr 172 poz.1441); art.18 pkt 3, art.36 ust.2 lit. l i art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 99 poz.1001, Nr 273 poz.2703 i z 2005r. Nr 64 poz.565, Nr 94 poz.788, Nr 164 p.1366, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493) ) Rada Miejska w Końskich uchwala , co następuje:§ 1. Uchwala się od dnia 1 stycznia 2006 roku poniższe koszty świadczeń przyznawanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich.§ 2. Ogólny koszt 1 godziny podstawowych usług opiekuńczych stanowiący podstawę do ustalenia odpłatności za podstawowe usługi opiekuńcze – na kwotę 9,90 zł. (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).§ 3. Podstawowe usługi opiekuńcze nieodpłatne przysługują świadczeniobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza świadczenia określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.


§ 4. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w § 3 uiszczają odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości określonej według następujących kryteriów:


Dochód na osobę w rodzinie

( kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej)Wysokość odpłatności ( w zł)

Osoba samotnie gospodarująca


Osoba w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

100 - 150 %

1,98

2,48

150 - 200 %

2,97

3,47

200 - 250 %

3,96

4,95

250 – 300 %

5,94

7,92

powyżej 300 %

9,90

9,90
§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich może ustalić odpłatność w niżej kwocie niż określona w § 4 lub całkowicie zwolnić z odpłatności.


§ 6. Odpłatność za podstawowe usługi opiekuńcze jest wnoszona do kasy M-GOPS w Końskich przez podopiecznych lub osoby przez nie upoważnione w terminie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.


§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/160/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 września 2004 roku


§ 8. Od 1 stycznia 2006 roku cena jednego obiadu przygotowanego w kuchni M-GOPS w Końskich dla świadczeniobiorców według kosztu wsadu wynosi kwotę 2 zł.

§ 9. Ustala się następujące zasady odpłatności za obiady:


Dochód na osobę w rodzinie

( kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej)


Wysokość odpatności (w zł)

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

100 - 150 %

2 ,00

2,20

150 - 200 %

2,30

2,40

200 - 250 %

2,50

2,60

250 - 300 %

2,70

2,80

Powyżej 300 %

2,90

3,00


§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może ustalić odpłatność w niższej kwocie niż określona w § 9 lub całkowicie zwolnić z odpłatności.


§ 11. Odpłatność za obiady jest wnoszona do kasy Ośrodka do 25 dnia każdego miesiąca.


§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXII/272/97 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 1997 r

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.


§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.


                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Grzegorz Wąsik


 

U Z A S A D N I E N I EW związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o pomocy społecznej oraz wzrostem kosztów świadczeń w postaci podstawowych usług opiekuńczych i przygotowania posiłków w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich zaistniała potrzeba podjęcia uchwały. 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/20 10:49:17
Redaktor: Administrator