Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

UCHWAŁA NR XXX/294/2005

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 13 grudnia 2005 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich
na rok 2006.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 41 ust. 2 i 5 i art. 18 ust. 3a i ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 oraz Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719; Nr 122, poz. 1143; z 2004r. Nr 29, poz. 257; Nr 99, poz. 1001; Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 23, poz. 186; Nr 132, poz. 1110; Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485) i art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2006” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. Realizację Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz WąsikZałącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/294/2005

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 13 grudnia 2005 r.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W KOŃSKICH NA ROK 2006


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (art. 41) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych
od alkoholu, jako zadania własnego gminy, które obejmuje następujące przedsięwzięcia:


 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
  od alkoholu.

 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej
  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (art. 10) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, jako zadania własnego gminy, które obejmuje następujące przedsięwzięcia:


 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
  i osób zagrożonych uzależnieniem.

 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej
  i prawnej.

 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

 5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Realizacja powyższych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Końskie.

 

ROZDZIAŁ I


 1. Postanowienia ogólne


Niniejszy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich jest kontynuacją zadań realizowanych w roku ubiegłym i stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze zagadnień społecznych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, uchwalonej w 2005r. 1. Stosowane w programie skróty


  • Program – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2006;

  • GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  • M-GOPS w Końskich – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich;

  • AA – grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików;

  • Al-Anon - grupa samopomocowa dla osób współuzależnionych od alkoholu;

  • PLU – Poradnia Leczenia Uzależnień;

  • ZOZ w Końskich – Zakład Opieki Zdrowotnej w Końskich;

  • UMiG w Końskich – Urząd Miasta i Gminy w Końskich;

  • ZHP w Końskich – Związek Harcerstwa Polskiego w Końskich.

  • PCPR w Końskich – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

  • KIS – Klub Integracji Społecznej;

  • inspektor ds. rpa – inspektor do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.I. Cele strategiczne programu.


 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz problemów związanych
  z narkotykami i in. środkami psychoaktywnymi;

 2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;

 3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.II. Cele operacyjne programu.


 1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych;

 2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców miasta i gminy Końskie w sytuacjach związanych z alkoholem i narkotykami;

 3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży;

 4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie) i uzależnionych od narkotyków;

 5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.
III. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich, powołana Zarządzeniem Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich z dnia 9 grudnia 2002r., działająca w oparciu o Regulamin Organizacyjny określający zasady funkcjonowania;

 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich – jednostka budżetowa Gminy Końskie - w zakresie koordynowania Programu;

 3. Inne podmioty, którym zlecane są poszczególne zadania Programu.


IV. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich. 1. Źródłem finansowania zadań Programu są środki z budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 2. Zasady finansowania zadań Programu określa preliminarz wydatków środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006, zawarty w Planie Budżetowym Gminy Końskie na rok 2006.V. Zasady finansowania wynagrodzeń osobowych ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. 1. Ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych finansuje się następujące wynagrodzenia:


  • wynagrodzenie dla członków GKRPA (w ramach umowy-zlecenia)

członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają prawo
do zwrotu kosztów podróży w ramach delegacji oraz wynagrodzeń za udział w
posiedzeniach Komisji lub pracy w zespole (określonych w Regulaminie
Organizacyjnym GKRPA w Końskich) w wysokości 3-krotnej diety przysługującej
pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju;

 • wynagrodzenie dla inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
  (w ramach umowy o pracę)

finansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, dokonywanie odpisów na ZFŚS i wpłat na PFRON dla inspektora ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych, który zajmuje się obsługą kancelaryjno-techniczną GKRPA i realizacją zadań związanych z działalnością Komisji, jak również koordynowaniem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawowaniem nadzoru nad działalnością Świetlic Środowiskowych;

 • wynagrodzenie dla wychowawców Świetlic Środowiskowych (w ramach umowy
  o pracę)

finansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, dokonywanie odpisów na ZFŚS i wpłat na PFRON dla czterech
wychowawców Świetlic Środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, w których występuje problem alkoholowy działających pod
patronatem M-GOPS w Końskich;

 • wynagrodzenie dla terapeutów uzależnień (w ramach umowy-zlecenia)

finansowanie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzonej na terenie
Poradni Odwykowej w Końskich oraz zajęć z uczestnikami programów
realizowanych w KIS;

 • wynagrodzenie dla zespołu lekarzy biegłych (w ramach umowy-zlecenia)

finansowanie kosztów opinii psychiatrycznych wobec osób skierowanych do GKRPA
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydawanych przez lekarza biegłego;

 • wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe
  w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz dla realizatorów programów profilaktycznych (w ramach umowy-zlecenia)

w ramach udzielonych poszczególnym szkołom dotacji na realizację zadań z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


 

ROZDZIAŁ II


 1. Zadania, metody i sposoby realizacji ProgramuLp.


Nazwa zadania

Metody i sposoby realizacji

Realizator

1

2

3

4

I.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży (wg. przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkholizmowi)

 1. Systematyczne kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sporządzanie wniosków dla potrzeb organu wydającego zezwolenia, celem przepływu informacji.


 1. Kontrola wiarygodności oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

GKRPA

GKRPA,

Straż Miejska,

UMiG w Końskich,GKRPA,

UMiG w Końskich, Urząd Skarbowy,

inspektor ds. rpa


II.


Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, a także dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem.


 1. Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych:


 • finansowanie umowy-zlecenia dla terapeuty prowadzącego terapię dla os. uzależnionych od alkoholu w Poradni Odwykowej w Końskich;


 • finansowanie świadczenia pomocy w zakresie poradnictwa wobec osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”.


 1. Finansowanie szkoleń dla pielęgniarek i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dot. wczesnej diagnozy uzależnień.

 2. Wspieranie działań podejmowanych przez środowiska wzajemnej pomocy:


 • pomoc Klubowi Abstynenta „Radość” w Końskich;


 • pomoc merytoryczna grupom samopomocowym AA.


 1. Finansowanie kosztów zespołu biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu poszczególnych osób, wobec których skierowano wnioski o leczenie odwykowe.


 1. Wspieranie inicjatyw związanych z problematyką narkotykową.Dyrektor

M-GOPS w Końskich, Kierownik Poradni Odwykowej, instytucje pozarządowe, GKRPA, inspektor ds. rpa

GKRPA,

inspektor ds. rpaGKRPA,

inspektor ds. rpa


GKRPA,

M-GOPS w Końskich,

inspektor ds. rpaGKRPA,

inspektor ds. rpa


III.


Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.


 1. Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii oraz ofiar przemocy domowej:


 • pomoc finansowa dla dwóch Świetlic Środowiskowych dla dzieci i młodzieży działających pod patronatem M-GOPS oraz finansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla wychowawców świetlic;


 • finansowanie wynagrodzenia i pochodnych dla inspektora ds. rpa;


 • finansowanie świadczenia pomocy w zakresie poradnictwa wobec osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”.


 • pomoc merytoryczna grupie samopomocowej Al-Anon dla osób współuzależnionych (m.in.: organizacja spotkań terapeutycznych);


 1. Zwiększenie skuteczności interwencji prawno - administrac. wobec przemocy w rodzinie:


 • finansowanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla osób doznających przemocy, w szczególności dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i problemem narkomanii

 • prowadzenie z os. uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi rozmów motywacyjnych do leczenia oraz kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu i znęcających się fizycznie lub moralnie nad członkami rodziny (finansowanie wynagrodzeń dla członków GKRPA)


 1. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholizmu i narkomanii:


 • finansowanie szkoleń i kursów z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych, tj.:
  - grupy policjantów dzielnicowych,
  - pracowników socjalnych,
  - pracowników służby zdrowia,
  - pedagogów szkolnych i nauczycieli,
  - pracowników Poradni Psycholog.-Pedagog.
  - pielęgniarek szkolnych,
  - kuratorów sądowych, itp...


Dyrektor M-GOPS w Końskich,

Klub Abstynenta „Radość” w Końskich,

GKRPA, PLU w Końskich,

ZHP w Końskich,

PCPR w Końskich, in. organizacje pozarządowe
M-GOPS w Końskich, organizacje pozarządoweGKRPA przy współpracy z Policją, Szkołami, M-GOPS, Sądem, ZOZ, Poradnią Psychol.-Pedag., PLU w Końskich,

inspektor ds. rpa


GKRPA,

inspektor ds. rpa, organizacje pozarządoweIV.


Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych


 1. Organizowanie i finansowanie edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjach i szkół ponadpodgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Końskie.
 1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych w Świetlicach Środowiskowych oraz dożywianie dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy.


 1. Wspieranie kształcenia pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
 1. Organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy i problem narkomanii:

 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka (profilaktyczne obozy i kolonie, biwaki);

 1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagująca ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze: • kulturalno-turystycznym (rajdy, wycieczki – piesze i rowerowe);


 • edukacyjno-artystycznym (plenery, warsztaty, festiwale, festyny, konkursy);


 • sportowym.


6. Wspieranie inicjatyw środowisk wiejskich w zakresie
promocji zdrowego trybu życia.
7. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-
profilaktycznych w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych. 1. Organizowanie (lub współorganizowanie wraz z in. gminami powiatu - w ramach „porozumienia o współpracy między gminami”) imprez trzeźwościowych propagujących zdrowy tryb życia oraz lokalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia.
 1. Systematyczne szkolenie członków GKRPA. 1. Finansowanie zakupu literatury fachowej i materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prenumeraty czasopism o tematyce uzależnień dla potrzeb GKRPA.

 2. Prowadzenie działań edukacyjnych dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców (wewnętrzne szkolenia).

 3. Cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie problematyki uzależnień w gminie: diagnozowanie stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie, diagnozowanie zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej. 1. Współpraca z lokalnymi mediami na temat aktualnych działań Gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.


przeszkoleni specjaliści mający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danego programu profilaktycznego, organizacje pozarządowe

inspektor ds. rpa


M-GOPS w Końskich,

wychowawcy Świetlic Środowiskowych,

przeszkoleni specjaliści,

inspektor ds. rpa,

ZHP w Końskich


dyrektorzy szkół, pedagodzy szkol.

GKRPA,

inspektor ds. rpa


M-GOPS, wychowawcy Świetlic Środowiskowych przy współpracy ZHP, TPD i in. organizacje pozarządowe,

inspektor ds. rpa


GKRPA, M-G Dom Kultury, kluby i stowarzyszenia sportowe i in. organizacje pozarządowe

inspektor ds. rpaGKRPA, Sołectwa,

Dyrektorzy Szkół wiejskich,

inspektor ds. rpa


Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, GKRPA,

inspektor ds. rpa


GKRPA, środowiska samopomocowe, Klub Abstynenta, szkoły, GKRPA z terenu powiatu, organizacje pozarządowe,

inspektor ds. rpa


GKRPA,

inspektor ds. rpaGKRPA,

inspektor ds. rpaGKRPA,

inspektor ds. rpaGKRPA,

PLU w Końskich,

Poradnia Psycholog.-Pedag, środowiska samopomocowe, Sąd, Policja, szkoły,

inspektor ds. rpa


GKRPA,

inspektor ds. rpaV.


Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii.
 1. Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla podmiotów zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii:


 • finansowanie zadań podejmowanych przez instytucje, stowarzyszenia i in. związane z profilaktyką i pracą z grupami ryzyka, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz członków ich rodzin;


 • propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie miasta i gminy Końskie.


GKRPA,

M-GOPS,

inspektor ds. rpa,

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Radość“ w Końskich i in. stowarzyszenia i organizacje pozarządoweVI.


Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy

o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

z dnia 26 października 1982r.

(z późniejszymi zmianami).


 • przeprowadzenie kampanii informacyjnych wśród osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;


 • udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych;


 • występowanie członków GKRPA przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w stosunku do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych nieprzestrzegających ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dot. reklamy alkoholu oraz sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim lub nietrzeźwym, a także sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.GKRPA,

Straż Miejska,

inspektor ds. rpa


VII


Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionym dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.


 1. Finansowanie bieżącej działalności Klubu Integracji Społecznej, działającego pod patronatem M-GOPS, organizującego działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym przede wszystkim dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i in. środków odurzających:


 • pomoc materialna i finansowa dla KIS.M-GOPS w Końskich, Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, organizacje pozarządowe.                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz Wąsik


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/20 10:42:47
Redaktor: Administrator