Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr XXX/295/2005

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 13 grudnia 2005 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.


Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112; Nr 90, poz. 844; Nr 137, poz. 1304; Nr 203, poz. 1966; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz. 71; Nr 167, poz. 1397; Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526), w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) po dokonaniu uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli u c h w a l a się, co następuje:


§1


Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§2


Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


 

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    Grzegorz Wąsik

 

 


U Z A S A D N I E N I E


Przepisy Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 stycznia 2005 r. konieczność corocznej nowelizacji przez samorządy lokalne regulaminów wynagradzania nauczycieli.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX /295 /2005

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 13 grudnia 2005 r.

 

REGULAMIN


określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.


Podstawa prawna :

Art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zm.).


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE


§ 1


 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Końskie.


 1. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego :

  1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków

 1. za wysługę lat,

 2. motywacyjnego,

 3. funkcyjnego,

 4. za warunki pracy,

 5. dodatku mieszkaniowego,

2) zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród.

3) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

4) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.


§ 2


Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o :

 1. regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

 2. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zm)

 3. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181)

 4. organie prowadzącym - rozumie się przez to gminę Końskie,

 5. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest gmina Końskie,

 6. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,

 7. nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,

 8. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

 9. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

 10. uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,

 11. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.
ROZDZIAŁ II

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT


§ 3


1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając
od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.


2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.


3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy,
z zastrzeżeniem ust.4. Do okresu zatrudnienia, uprawniającego do dodatku za wysługę lat, nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.


4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach
w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązkowego nauczyciela wymiaru zajęć,
do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.


5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.


§ 4


 1. Dodatek przysługuje :

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

 1. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło
  od pierwszego dnia miesiąca.


 1. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.


 1. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa :

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,

 1. dyrektorowi - Burmistrz Gminy Końskie.

 1. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ III

DODATEK MOTYWACYJNY


§ 5


Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości na warunkach i zasadach określonych w § 6 – 10 regulaminu.


§ 6


 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie gminy Końskie jednego całego poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeżeniem
  ust. 2.


 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi stażyście.


 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:


1) Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

a w szczególności:

  1. osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych
   z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych

  2. potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,

  3. stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

  4. stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

  5. prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub
   z własnej inicjatywy,

  6. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów
   we współpracy z ich rodzicami ,

  7. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne
   i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

  8. prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.


2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

 1. systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,

 2. podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,

 3. prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

 4. opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

 5. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

 6. dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

 7. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

 8. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

 9. przestrzeganie dyscypliny pracy.


3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

 1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

 2. udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych
  i innych,

 3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 4. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności
  w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 5. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, w tym przeprowadzenie egzaminów i sprawdzianów końcowych,

 6. pełnienie funkcji związkowych.


§ 7


Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi
w § 6 w ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.,

 2. opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

 3. dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,

 4. prowadzenie spraw osobowych w tym:, prowadzenie akt osobowych pracowników, dyscyplina pracy,

 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę
  w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie
  do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,

 6. współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

 7. kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,

 8. współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,

 9. pozostałe obowiązki:

a) przestrzeganie regulaminu pracy,

b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,

c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych /konkursy,

olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych/.


§ 8

 1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości co najmniej 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

 1. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku.

 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 0 % do 20 %, a dyrektorowi do 40%.


§ 9


 1. Dodatek motywacyjny przyznaje, po konsultacji z odpowiednimi strukturami związków zawodowych:

  1. nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 dyrektor szkoły,

  2. dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 i § 7 Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.

 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

 1. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela pierwszy dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

 1. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

 1. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia .

§ 10


 1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:

  1. stażystom w okresie odbywania stażu,

  2. którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela – przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary,

  3. za okres urlopu na poratowanie zdrowia,

  4. w okresie przybywania w stanie nieczynnym.

  5. za okres pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego oraz wynagrodzenia chorobowego.


ROZDZIAŁ IV

DODATEK FUNKCYJNY


§ 11


 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.


 1. Dodatek funkcyjny przysługuje również :

 1. nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,

 2. nauczycielowi za sprawowanie funkcji:

 1. opiekuna stażu,

 2. doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.


§ 12


 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole potwierdzone
  w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

  1. dyrektorowi przedszkola – w wysokości 10 – 40 %,

  2. dyrektorowi szkoły – w wysokości 15 – 60 %,

  3. wicedyrektorowi – w wysokości 10 – 40 %,

  4. kierownikowi świetlicy szkolnej – w wysokości 5 – 25 %,

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.


 1. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.


 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2 ustala
  się za:


1) wychowawstwo klasy - w wysokości - 100 zł

2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości - 100 zł

3) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości do - 300 zł

4) funkcję nauczyciela konsultanta - w wysokości do - 300 zł


 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, o którym mowa w ust. 3. pkt. 3 i 4 określa powierzający funkcję, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.


§ 13


 1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługują za każda osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.


 1. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.


§ 14


 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole
  i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoności zadań wynikających
  z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe
  i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności:


  1. wielkość szkoły, a w tym:

   1. liczbę uczniów,

   2. liczbę oddziałów,

   3. zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),

   4. ilość budynków i ich lokalizacja,


  1. warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej,

a w szczególności:

 1. wyposażenie w pomoce dydaktyczne,

 2. prowadzenie w szkole stołówki,

 3. stan bazy dydaktycznej,

 4. liczbę stanowisk kierowniczych,


  1. wyniki pracy szkoły.


 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów.


§ 15

 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna stażu lub doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta), a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.


 1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia


 1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca; od tego dnia.§ 16

 1. Dodatek funkcyjny przyznaje:

  1. nauczycielowi - dyrektor szkoły,

  2. dyrektorowi szkoły - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie


 1. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


ROZDZIAŁ V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY§ 17


   1. Nauczycielowi pracującemu w trudnych warunkach lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych
    w art. 34 Karty Nauczyciela oraz § 8 i § 9 rozporządzenia w wysokości od 5 % do 20 % jego stawki godzinowej.


   1. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

    1. stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

    2. Wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.§ 18


 1. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, o których mowa
  w art. 34 ust. 3 Karty przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości:

  1. 30 zł miesięcznie - przy I stopniu szkodliwości ,

  2. 40 zł miesięcznie - przy II stopniu szkodliwości,

  3. 50 zł miesięcznie - przy III stopniu szkodliwości.


 1. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia dodatek wypłaca się, jeżeli:

 1. stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia przekraczają najwyższe dopuszczalne normy lub niemożliwe jest zachowanie innych higienicznych norm pracy,

 2. oraz praca jest wykonywana w tych warunkach przez co najmniej 40 godzin
  w miesiącu.


 1. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych przyznaje się na podstawie wyników badań środowiska pracy, przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną do tego rodzaju badań, stwierdzających, że praca jest wykonywana w warunkach, o których mowa
  w ust. 2.


 1. Dodatek przyznaje się na okres przejściowy do czasu poprawy warunków pracy przez wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwości uzasadniających przyznanie dodatku.


 1. Dodatek wypłaca się za czas faktycznego wykonania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz za okres:


  1. urlopu wypoczynkowego,

  2. urlopu macierzyńskiego,

  3. choroby trwającej nie dłużej niż 3 miesiące,

  4. niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to okresy przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.


 1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia
  i dodatku za pracę w trudnych warunkach albo dodatku za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje prawo do wszystkich tych dodatków.

§ 19


 1. Dodatek za warunki pracy przyznaje:

  1. nauczycielowi - dyrektor szkoły,

  2. dyrektorowi szkoły - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 1. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ VI

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY

DORAŹNYCH ZASTĘPSTW


§ 20


 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.


 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających
  do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.


 1. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że
  za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę .


 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  z wyjątkiem :

  1. opieki nad zdrowym dzieckiem,

  2. urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,

  3. urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia
   i doskonalenia,

  4. zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.


 1. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,

a w szczególności w związku z:


 1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub szczególnych warunków
  atmosferycznych,

 2. wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy ,

 3. rekolekcjami ,

 4. udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej ,

 5. chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż tydzień,
  traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.


 1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą
  w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.


 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte
  w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.


§ 21


Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 2, 3, 4 regulaminu


§ 22


 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową określa :

  1. dla nauczyciela - dyrektor szkoły,

  2. dla dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie


 1. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych
  w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły,
  a dla dyrektorów szkół burmistrz.


 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.


ROZDZIAŁ VII

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD


§ 23


  1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

1) z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego - 0,4%,

2) z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły - 0,8%


  1. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
   o którym mowa w ust. 1 zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela reguluje odrębny regulamin określany przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.ROZDZIAŁ VIII

DODATEK MIESZKANIOWY


§ 24


 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Końskie przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.


 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
  w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

    1. dla 1 – 2 osób – 1%,

    2. powyżej 2 osób – 2%,

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.


 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących.

 1. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.


 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie
  im wypłacał ten dodatek.


 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi :

 1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

 2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez podstawowego pracodawcę.


§ 25


1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:

 1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

 2. korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia,

 3. pozostawania w stanie nieczynnym,

 4. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

 5. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,

 6. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym
  do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.


§ 26


 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub
  na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.


 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:

 1. dla nauczyciela - dyrektor szkoły,

 2. dla dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie


 1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE


§ 27


Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w regulaminie stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.


§ 28


Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.

§ 29


W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela, rozporządzenia oraz przepisy prawa pracy.


§ 30


Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Końskich, Międzyszkolną Komisją NSZZ "Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Końskich, Związkiem Zawodowym Pracowników Gimnazjum w Końskich i ZZR „Samoobrona RP” w Końskich Koło Pracowników Oświaty.


                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/19 12:48:20
Redaktor: Administrator