Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr XXX/297/2005

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH


z dnia 13 grudnia 2005 r.


zmieniająca uchwałę nr XXII/209/2005 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta KońskieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390) po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:§ 1. Wyłącza się z obszaru Parku Kulturowego Miasta Końskie teren oznaczony na załączniku graficznym nr 1 linią koloru zielonego.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.
                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Grzegorz Wąsik


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 31 XII 2005 r. utraci ważność decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na przedłużenie ulicy Kieleckiej do ulicy Staszica, która przebiegać ma przez teren Parku Kulturowego Miasta Końskie dla którego obligatoryjnym jest sporządzenie Planu ochrony, a następnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ochrony jest na ukończeniu.

W związku z brakiem porozumienia z właścicielami w sprawie wykupu kilku nieruchomości położonych w pasie drogowym projektowanej drogi nie będzie możliwym wystąpienie o pozwolenie na budowę, bowiem warunkiem jego uzyskania w przypadku terenu dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a z takim terenem mamy do czynienia jest posiadanie ważnej decyzji o warunkach zabudowy terenu względnie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

W celu stworzenia warunków do wydania tej decyzji niezbędnym jest wyłączenie z granic Parku terenu niezbędnego do realizacji zamierzonej inwestycji.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/19 12:34:38
Redaktor: Administrator