Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


U C H W A Ł A Nr XXX/298/2005

R a d y M i e j s k i e j w K o ń s k i c h

z dnia 13 grudnia 2005 roku


w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego

w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 19 wraz z prawem własności gruntu  –  na rzecz najemcy.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441/, art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz.2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459/ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/380/98 z dnia 10 czerwca 1998 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Końskie i Uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr IV/38/2003 z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany nazewnictwa organu wykonawczego- R a d a M i e j s k a w Końskich uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 19, o powierzchni 37 m2 ( powierzchnia sklepowa - 21,80 m2 i powierzchnia pomocnicza magazynowa - 15,20 m2 ) wraz z prawem własności działki nr 4476/9 o pow. 0,0060 ha na rzecz Witolda Wodeckiego. Wartość lokalu użytkowego wraz z prawem własności gruntu została oszacowana na kwotę 40.800 złotych / słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych/.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Kw. 33961.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej   

                                                                                      Grzegorz Wąsik


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 19 wraz z prawem własności gruntu - na rzecz najemcy

Najemca przedmiotowego lokalu spełnia warunki – określone w Uchwale Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/380/98 z dnia 10 czerwca 1998 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Końskie i może nabyć powyższy lokal bezprzetargowo.

Podjęcie uchwały szczegółowej w sprawie sprzedaży powyższego lokalu jest celowe, gdyż uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/380/98 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Końskie nie reguluje sprzedaży gruntu pod budynkiem. Przy wycenie lokalu użytkowego rzeczoznawca zastosował metodę dochodową i określił łączną cenę nieruchomości tj lokal + grunt.
W związku z powyższym sprzedaż lokalu użytkowego w oparciu o uchwałę ogólną nie jest możliwa.


Podjęcie uchwały jest słuszne i zasadne.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/19 12:30:11
Redaktor: Administrator