Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr XXX/299/2005

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 13 grudnia 2005rzmieniająca uchwały:

Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

Nr XIII/116/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy KońskieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ( Dz. U. 2001 r. 34 poz. 393, Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 210 poz. 275 , Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 47 poz. 447, Nr 102. poz. 1055, Nr 116 poz.1203 oraz z 2005r. Nr 172 poz. 1441 ) ), zał. nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 47 poz. 448 ) oraz zał. nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146 poz. 1223 ) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. § 1.cytowanych uchwał otrzymuje brzmienie:


1. „ Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do 6 sierpnia 2005 roku dla Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości: 7 348.00 zł

w skład którego wchodzą:

  • wynagrodzenie zasadnicze - 4 100.00 zł

( słownie złotych: cztery tysiące sto )

  • dodatek funkcyjny - 1 340.00 zł

( słownie złotych: jeden tysiąc trzysta czterdzieści )

  • dodatek za wieloletnią pracę - 820.00 zł

( słownie złotych: osiemset dwadzieścia )

  • dodatek specjalny - 1 088.00 zł

( słownie złotych: jeden tysiąc osiemdziesiąt osiem )2. Z dniem 7 sierpnia 2005 r. ustala się dla Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości: 7 396.00 zł

w skład którego wchodzą:

  • wynagrodzenie zasadnicze - 4 100.00 zł

( słownie złotych: cztery tysiące sto )

  • dodatek funkcyjny - 1 380.00 zł

( słownie złotych: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt )

  • dodatek za wieloletnia pracę - 820.00 zł

( słownie złotych: osiemset dwadzieścia )

  • dodatek specjalny - 1 096.00 zł

(słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć )2. § 2 i § 3 cyt. uchwał pozostają bez zmian.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Końskich.


§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Grzegorz Wąsik


 

U z a s a d n i e n i e

Konieczność podjęcia uchwały wynika bezpośrednio z zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach uwzględniających n/w uregulowania prawne:

  • zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 47 poz. 448 ) dodatek funkcyjny dla burmistrza w gminie powyżej 15 tys. mieszkańców do 100 tys. mieszkańców wynosi w przedziale od 1 340 zł do 1 860 zł.

Przepisy rozporządzenia miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 roku.

  • zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146 poz. 1223 ) dodatek funkcyjny dla burmistrza w gminie powyżej 15 tys. mieszkańców do 100 tys. mieszkańców wynosi w przedziale od 1 380 do 1 920 zł.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 7 sierpnia 2005 roku

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/19 12:25:42
Redaktor: Administrator