Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała nr XXXIII/312/2006

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128) i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz.1606; Nr 267, poz. 2253) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747, z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz.1808 z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 85, poz. 729) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I  

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta i gminy Końskie.

 

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)         ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2)         Odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,

3)         Przedsiębiorstwo – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich, o którym mowa
w art. 2 pkt 4) ustawy,

4)         umowa – umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5)         wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

6)         wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy

7)         wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany
i utrzymywany na koszt odbiorcy,

8)         wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody,

9)         okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

 

§ 3

1.      Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz minimalne ciśnienie,  utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub ilość odprowadzanych ścieków, określa się
w warunkach technicznych przyłączenia.

2.      Jakość wody oraz odprowadzanych ścieków określają odrębne przepisy.

3.       Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa/ją zezwolenie/a na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją/ami burmistrza.

§ 4

1.      Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1)     zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,

2)     przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,

3)     dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4)     ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

5)     budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

6)     zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

 

2.      Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

§ 5

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
a w szczególności do:

1)     utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2)     zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3)     natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości
i jakości odprowadzanych ścieków

4)     nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5)     utrzymywania pomieszczeń, w których  zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

6)     utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

7)     użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

8)     udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych
z eksploatacji  dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć,
w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,

9)     udostępniania Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

 

§ 6

1.      Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego
w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

 

2.      W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, w granicach obowiązującego prawa.

 

ROZDZIAŁ III   

 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami

 

A.    Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 8

1.      Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

 

2.      W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

3.      Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

 

 

§ 9

1.      Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

 

2.      Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

1)     gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

2)     na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

 

§ 10

1.      Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego
w formie pisemnej.

 

2.      Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

3.       

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą,
z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

 

B.    Zasady zawierania umów

§ 12

1.      Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

 

2.      Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

 

3.      Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.

 

4.      Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

 

5.      Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

 

6.      Po zawarciu umowy odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo.

 

7.      W przypadku wprowadzania ścieków opadowych do urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo, zawierana jest odrębna umowa
o odprowadzanie tych ścieków.

8.      Stroną umowy o której mowa w ust. 7 może być posiadacz powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni.

§ 13

1.      Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

 

2.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1)     Określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2)     Oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali
o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

3)     Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

 

3.      Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

 

4.      W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

 

§ 14

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
o zawarcie umowy.

 

C.    Zasady rozwiązywania umów.

§ 15

1.      Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

 

2.      Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

 

§ 16

1.      Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

 

2.      Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 17

Umowa wygasa w przypadku:

1)     śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2)     utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

3)     zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

4)     utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

 

 

 

§ 18

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

 

§ 19

1.Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone
w ogłoszonych taryfach.

 

2. Szczegółowe zasady i warunki rozliczeń za ścieki opadowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa, określa umowa o odprowadzanie ścieków.

 

§ 20

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

 

§ 21

1.      Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

 

2.      Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

 

3.      Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

 

§ 22

1.      Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

 

2.      W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę stanowiącą różnicę wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań odczytanych wodomierzy w poszczególnych lokalach dla zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

 

3.      Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub,
w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, do końca okresu obrachunkowego.

 

4.      Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

 

5.      Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

 

6.      W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

 

§ 23

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.

§ 24

1.      Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilość wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

 

2.      Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa
i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego
i wodomierza głównego.

ROZDZIAŁ V 

 

Warunki przyłączania do sieci

 

§ 25

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek
o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1)     imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2)     adres do korespondencji,

3)     w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

4)     określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

5)     określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

6)      wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzajów
(w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

7)     opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

8)     wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

 

§ 26

1.      Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1)     dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2)     mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urządzeń uzbrojenia terenu.

2.      Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 27

1.      Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 25 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku,
o którym mowa w § 25, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

 

2.      Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

1)     wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

2)     określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3)     określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4)     zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5)     wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

 

3.      Dokument, o którym mowa w ust 1 może określać:

1)     parametry techniczne przyłącza,

2)     miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

4.      Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

 

§ 28

1.      Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej  (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

 

2.      Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuję tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy niż 10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych pracy.

 

3.      Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz
z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”

 

4.      Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie o którym mowa w ust 3.

§ 29

Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza.

 

§ 30

1.      W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz
z przebiegiem przyłącza.

 

2.      Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

 

3.      Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

 

4.      Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym
w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnych.

§ 31

1.      Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

 

2.      Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokółach.

 

§ 32

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokółu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

 

§ 33

1.      Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać, co najmniej:

a)      dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b)     termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

c)      inne warunki odbioru, np. zamkniecie sieci eksploatowanej.

 

2.      Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

a)      dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

b)     rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

c)      skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

d)     uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacja przyłącza.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług.

 

§ 34

1.      Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1)     prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków,

2)     warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

3)     występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4)     występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5)     planowanych przerw w świadczeniu usług.

 

2.      Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki jednakże w terminie nie dłuższym niż trzy dni.

 

3.      Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba, że osoba zwracająca się o informacje wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanej w ust. 2.

 

4.      Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę
o informację i wskazuje ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten
w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

 

§ 35

1.      Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

 

2.      Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

 

3.      Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki
w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.

§ 36

1.      Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci,
w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

 

2.      Stosowna informacja zawierająca, co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z odbiorcami i osobami ubiegającymi się o podłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa.

 

§ 37

1.      W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1)     aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2)     tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie gminy,

3)     wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4)     tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

 

2.      Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa
w ust. 1 poza swoja siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy
w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny
i stawki opłat.

§ 38

1.      Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób dotychczasowo przyjęty
z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzin.

2.      Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

 

3.      W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

 

4.      W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej
12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody
i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując lokalizacje zastępczego punktu poboru wody.

§ 39

1.      Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie
z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

 

2.      Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z:

1)     działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

2)     działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,

3)     potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego,
a także potrzeb przeciwpożarowych.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe.

 

§ 40

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 41

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostkami straży pożarnej.

 

§ 42

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej
w umownie ustalonych okresach.

§ 43

Należnościami za wodę na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 44

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,
a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

 

§ 45

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała
Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVI/341/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie gminy Końskie.

 

§ 46

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 47

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Grzegorz Wąsik

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadzona ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729), uściśliła prawa i obowiązki odbiorców usług, przedsiębiorstw wodno kanalizacyjnych a także prawa i obowiązki tych przedsiębiorstw. Dokonała także jednoznacznego określenia granicy pomiędzy siecią zewnętrzną (zarządzaną przez przedsiębiorstwo) i wewnętrzną (należącą do właściciela nieruchomości) oraz zmieniła zakres unormowań które winny znaleźć się w Regulaminie. Dotychczas obowiązujący Regulamin, uchwalony w 2002 r. stał się nieaktualny z obowiązującymi przepisami, stąd konieczność jego zmiany. Mając na uwadze jego czytelność i dostępność wnioskuje się o uchwalenie Regulaminu o nowej jednolitej treści.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/05/16 11:07:30
Redaktor: Administrator