Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 roku

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/338/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/337/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/336/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych na obszarze między ulicami Warszawską i Armii Krajowej, skrzyżowaniem ulic Wojska Polskiego i Lipowej oraz od strony wschodniej wzdłuż linii kolejowej.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/335/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/314/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich na terenie miasta i gminy Końskie oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/334/2006 RADY MIEJSKEJ w Końskich z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej z równoczesnym przeniesieniem własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/333/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemców lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 20 wraz z udziałem we współwłasności gruntu oraz częściach wspólnych.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/332/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie odpłatnego przejęcia budynku po byłym barze „ MIKRUS” od „Społem” PSS w Końskich, usytuowanego na działce stanowiącej własność Gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/331/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


CHWAŁA Nr XXXV/330/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu Koneckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Uchwała Nr XXXV/329/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie podziału gminy Końskie na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  więcej >


Uchwała Nr XXXV/328/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/327/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXXV/326/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/325/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa kotłowni koksowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Przedszkola Nr 2 w Końskich ul. Partyzantów 5”.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/324/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji solarnej dla potrzeb wspomagania wytwarzania energii dla istniejącej kotłowni Pływalni Miejskiej w Końskich ul. Warszawska 38”.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/323/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 46 w Końskich”.  więcej >


Uchwała Nr XXXV/322/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/28 11:21:24
Redaktor: Administrator